لینک های دسترسی

زعامت اتحاديه اروپا از عضويت ترکيه در آن اتحاديه حمایت ميکند


اتحاديه اروپا که رياست آن دورانی است و اکنون سلوانيا رياست آن اتحاديه را بعهده دارد، سعی خواهد کرد که مذاکرات را با ترکيه پيش ببرد.

يانيز يانسه ، صدراعظم سلوانيا، به خبرنگاران امروز دوشنبه گفت که وی حمايت کامل تمام کشور هاي عضو اتحاديه اروپا را براي مذاکرات وسيع بدست خواهد آورد.

ترکيه يک کانديد رسمی براي عضويت اتحاديه اروپا است، اما شموليت آنکشور باعث مخالفت هاي شديد بخصوص از جانب فرانسه ميباشد.

نيکلاس سرکوزی رئيس جمهور آنکشور به تکرار گفته است يک کشوری که اکثريت نفوس آنرا مسلمانان تشکيل ميدهد، بايد عضويت امتيازی داشته باشد، نه عضويت کامل.

حکومت يوناني زبان هاي قبرس که ازجانب جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده است ، با عضويت ترکيه دراتحاديه اروپائي مخالف ميباشد.

ترکيه تجارت آزاد با قبرس و همچنان ارتباطات سفر را با حکومت قبرس، بحيث بخشی از معضله ای دامنه دار اين جزيره اي تقسيم شده، رد کرده است.

XS
SM
MD
LG