لینک های دسترسی

هند و ماليزيا برای مناسبات نزديک در امور نظامی تلاش ميکنند


وزرای دفاع هند و ماليزيا موافقه کرده اند تا همکاری امور دفاعی شانرا به شمول تربيت و تعليم پيلوتهای قوای هوايی افزايش بدهند.

اي کي انتوني، وزير دفاع هند درکوالالمپور گفت که هردو جانب تمرينات مشترکی را برای تقويت مساعی و مبارزه با دهشت افگني منطقوی انجام خواهند داد.

انتوني امروز دوشنبه به تعقيب انجام مذاکره با نجيب رزاق، همتای ماليزيايی اش سخن ميگفت.

وی همچنان با سيد حامد البار، وزير خارجه ماليزيا نيز ملاقات نمود. ماليزيا ميگويد که در نظر دارد در تعليم و تربيه افراد بحريه جهت استفاده و عمليات در دو تحت البحری ساخت فرانسه کمک هند را دريافت نمايد.

مامورين ماليزيايی گفتند که انتونی موضوع افراد هندی الاصل را که در ماليزيا بسر ميبرند مطرح نکرد.

آنها در ماه نوامبر اعتراضات غير معمول را بخاطر تبعيض در برابر شان براه انداختند. آقای انتوني بحيث بخشی از مساعی هند در جهت انکشاف مناسبات نزديک با متحدين جنوب شرق آسيايی اش برای يک بازديد سه روزه به ماليزيا رفته است.

XS
SM
MD
LG