لینک های دسترسی

ادارۀ بين المللی انرژی ذروی و محفوظیت ذروی پاکستان


ادارۀ نظارت از سلاح ذروي ملل متحد از تبصره هايي که از جانب رئيس آن ادارۀ در مورد اين خوفهاکه زراد خانۀ ذروي پاکستان شايدبدست تندروان بيافتد، دوری اختيار کرده است.

يک سخنگوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد، هدف آن تبصره ها بخاطري بود تا ضرورت حفاظت ازسلاح ذروي بشکل بهتر نه تنها در پاکستان بلکه در ساير نقاط جهان نيزصورت گيرد.

محمد البرادعي رئيس ادارۀ بين المللي ذروي اين بيانات را طي گزارشي که در اوايل هفته در روزنامۀ الحيات نشر شده بعمل آورده بود.

آقاي البرادعي گفته بود وي دربارۀ اينکه پاکستان شايد در هرج ومرج غوطه ور شده تحت کنترول تندروان قرار گيرد وشايد سلاح ذروي آنکشور بدست تندروان بيافتد، اظهار نگراني کرده بود.

وزير خارجۀ پاکستان اين نظررا با خشم رد کرده و بيانات البرادعي را غيرمسئولانه و نادرست خوانده بود.

نگراني دربارۀ عاقبت سلاح ذروي پاکستان بخاطر ماه هاآشوب سياسي و خشونت در پاکستان رو به افزايش بوده است.

ادارۀ رئيس جمهور بش و قواي نظامي اين کشورميگويد، زراد خانۀ ذروي پاکستان بطور مصئوني تحت کنترول قواي نظامي پاکستان قرارداد.

XS
SM
MD
LG