لینک های دسترسی

توقيف شدگان در افغانستان - کانفرانس ويديويی با خانواده های خود


مامورين صليب سرخ در کابل ميگويند به مظنوني که از جانب عساکر ايالات متحد در افغانستان توقيف گرديده اند، اجازه داده شده است که با اعضاي خانواده هاي خود از طريق کانفرانس ويديويي صحبت کنند.

مامورين امروز دوشنبه گفتند که بيش از شصت خانواده تا کنون ازين فرصت براي صحبت با زندانياني استفاده نموده اند که در مرکز توقيف ايالات متحده در پايگاه قواي هوائي بگرام زنداني هستند.

اکثر خانواده ها با اقارب توقيف شده اي شان از چندين سال به اين طرف صحبت نکرده اند.

تقريبا ۶۰۰ توقيفي درين مرکز زنداني هستند. کميته بين المللي صليب احمر در تنظيم اين ابتکار دست زده است که در نوع خود اولين ابتکار بشمار ميرود.

از تهاجم سال ۲۰۰۱ برهبري ايالات متحده بر افغانستان به بعد، صدها مظنون طالب و القاعده همراه با يک تعداد از مردمي که متهم به فعاليت هاي دهشت افگني هستند، توقيف گرديده اند.

XS
SM
MD
LG