لینک های دسترسی

در جهان ما امروز تخمين ۱۰۰ ميليون نفر دارای قلب هائي اند


در جهان ما امروز تخمين ۱۰۰ ميليون نفر دارای قلب های اند که بدرستی کار نميدهند و بطور طبيعی و سهولت لازم خون را به جسم شان نميفرستد.

در چنين حال که احتياج شديد به درمان و استفاده از قلب انسان مرده، برای تعويض قلب های مريض افراد هر چه بيشتر دشوار ثابت شده است، طبعاً بسياری از مريضان با حرمان زياد چشم از جهان ميبندند.

اما متخصصين تعويض قلب با کمک لابراتور ها و کارشناسان مجرب که هر چه بيشتر روی سلول و يا حجرات پيشرو نوده ای حيوان و انسان کار ميکنند، بيکار ننشسته و سعی ميکنند اين ناخوشی عظيم انسان ها را از راه آزمايشات مختلف بر حجرات انساني و حيواني درمان کنند.

چنانچه در تازه ترين خبر، اينک يک گام عظيم را در اين راستا برداشته اند. خواهيد گفت چطور؟

پس گوش دهيد! محققين در پوهنتون مينيسوتای امريکا يک قلب دارای ضربان موش صحرائي را در لابراتوار، با کمک حجرات نوده اي انکشاف داه اند که بسيار امکان دارد به درد مريضان فلب بخورد و آنها را صاحب قلب تازه ساخته و حيات جديد بدهد.

ببينيم آنها در لابراتوار ها در حق قلب موش صحرائي چه کرده اند؟

تحقيق کنندگان، اول قلب موش های صحرائی تولد شده در لابوارتر را از وجود آنها برداشتند، بعد در يک عمليه حجرات قلب گرفته شده موش ها را بکلی از سلول هاي شان پاک کرده و به اصطلاح تراشيدند.

بعد يک کار جالب ديگر کردند و آن اينکه پروتين باقي مانده باز هم بشکل قلب موش که بنظر ميخورد دارای رگ هاي خون است، حجرات و سلول هاي پيشررو و نوده يي را ذرق کردند.

و حد اقل هشت روز تمام آن سلول هاي را تغذيه نمودند. و بعداز این مدت، متوجه شدند که سلول های تزریق شده بر پروتين باقی مانده بشکل قلب موش، جاي خود را به يک جسم نوين و ساخته شده با سلول هاي تازه داده و في الواقع يک قلب نو با جريان مايع در رگ هاي آن ايجاد شده است.

يعني با اين عمليه در حقيقت در عوض قلب موش، قلب جديد را توليد کرده اند که از هر جهت، نويد از تعويض قلب انسان هاي مريض ميدهد.

متخصصين اينک در صدد اند عين عمليه را بروي قلب خوک انجام دهند تا قلب هاي بزرگتر و نزديکتر به قلب انسانرا از نظر جسامت ايجاد کنند. متخصصين معتقد اند که قلب خوک تقريباً به جسامت قلب انسان است و از جانب ديگر، قابليت وفق و تطابق اورگانهاي خوک در بدن انسان مثبت بوده است.

XS
SM
MD
LG