لینک های دسترسی

ارقام سازمان صحی جهان در مورد امراض قلبی


ارقام سازمان صحي جهان نشان ميدهد که سالانه ۱۷ مليون نفر از سبب آفات قلبي وعايي ميميرند.

اعراض آفات قلبي عموما در مردان و زنان تفاوت ميکند. اما بطور وصفي، دوکتوران امراض قلبي را در زنان با در نظر داشت فکتور هاي خطر، در نزد مردان تشخيص مينمایند.

مطالعۀ ايکه برای ده سال روی ۲۴ هزار زن امريکايی صورت گرفته است، بعضی عوامل خطر مسئول را نشان ميدهد که ميتواند رهنمايی های بيشتری را در زمينه امراض قلبي در نزد زنان، ارایه نماید.

ليزلي پاور که يک زن ۴۵ ساله است، دو سال قبل در جريان برف پاکي متوجه اولين هشدار يک حمله قلبی گرديد. او ميگويد که او نميتوانست نفس بکشد، ولی در شانۀ چپ اش درد حس میکرد. ليزلي پاور فکر نميکرد که معروض به خطر امراض قلبي باشد.

بطور وصفي زنان يکماه قبل از يک حملۀ قلبی، به علايم آگهی آن متوجه ميشوند. دکتوران ممکن است بخاطر اعراضيکه به امراض ديگر شباهت دارد، در تشخيص اشتباه نمايند.

اعراض عمومي يک حملۀ قلبي شامل درد سينه است که براي چند دقيقه دوام ميکند و دوباره رفع ميشود.

درد در ساير نقاط قسمت بالايي بدن، دلبدي و استفراغ، سر گیچی يا سريع شدن حرکت قلب، از علایم دیگر آنست.

داکتر پال ريدکر ميگويد ما در حال حاضر خطر امراض قلبي در نزد زنان را دست کم ميگيريم. از تحقيقات جديد بر ميآيد که زنان بيشتر از آنچه پيش بيني ميشود، معروض به خطر هستند.

بقول داکتر ريدکر سويۀ مادۀ موسوم به سي ريکتيف پروتين يا سي آر پي در خون شاخص خوب معروضيت به خطر امراض قلبي ميباشد. طوريکه سي آر پي بلند موجوديت التهاب در شريان ها را نشان ميدهد.

به گفتۀ داکتر ريدکر اگر سويۀ سي آر پي در خون تان بلند باشد باوجود پائين بودن کولسترول خون تان شما معروض به خطر حملۀ قلبي خواهيد بود. با نظرداشت شاخص هاي خطر براي امراض قلبي زنان ميتوانند حالت خود را بررسي نمايند و اقدامات لازم را براي برطرفي اين عوامل خطر بردارند.

طوريکه خانم پاور ميگويد که او ميخواهد همه زنان از آنچه او در مورد عوامل خطر به امراض قلبي آموخته است بهره مند شوند.

ليزلي پاور ميگويد که خانم ها بايد بدانند که آنها نيز معروض به خطر امراض قلبي استند. خانم پاور عوامل خطر در نزد خود را با ادامه تمرينات جسمي و ترک نمودن سگرت کاهش ميبخشد.

XS
SM
MD
LG