لینک های دسترسی

رهبر ازبکستان به تعقيب انتخابات حلف وفاداری ياد کرد


اسلام کريموف، رهبر مستبد ازبکستان به تعقيب يک انتخابات مورد مناقشۀ ماۀ گذشته، امروز براي يک دورۀ هفت سالۀ ديگر بحيث رئيس جمهور حلف وفاداري ياد کرد.

ناظرين غربي اين راي گيري تاريخ ۲۳ دسمبر را غير ديموکراتيک خوانده و تقبيح نموده اند. کميسيون مرکزي انتخابات ازبکستان گزارش داد که آقاي کريموف در حدود ۸۸٪ آرا را کسب کرده و براي سومين بار انتخاب گرديد.

سه کانديدي که شهرت زيادی نداشتند و همه از حکومت او طرفداري ميکردند، رقباي کريموف در انتخابات ماۀ گذشته بودند.

ناظرين انتخابات مربوط سازمان امنيت و همکاری اروپا ميگويند درين انتخابات براي کانديدان شرايط سنگيني وضع شده بود و اکثريت نتوانستند اين شرايط را برآورده سازند.

کريموف در جريان بيانيۀ خود بمناسبت آغاز کار در محضر پارلمان از انتخابات مدافعه کرده و آنرا منصفانه خواند.

گروه هاي بين المللی مدافع حقوق بشر اتهام وارد کرده اند که ازبکستان يکي از مختنق ترين جوامع جهان است.

فعالين ميگويند زندان هاي ازبکستان مملو از هزاران زنداني سياسي و مذهبي ميباشد.

XS
SM
MD
LG