لینک های دسترسی

صدراعظم برتانيه جهت تقويۀ روابط به هند مواصلت کرد.


گوردن برون، صدراعظم برتانيه جهت تقويۀ روابط اقتصادي و علائق تجارتي در قبال سفر مشابهي به چين، بهند مواصلت کرد.

قرار است آقاي برون در دهلي جديد با من موهن سنگه، صدراعظم برتانيه ملاقات نموده و يک تعداد توافقات تجارتي را امضا کند.

همچنان انتظار ميرود او بر مقامات هندي فشار وارد نمايد که در يک اتحاديۀ بين المللي بمنظور تعقيب قانوني مشروع ساختن پول غيرقانوني و تمويل دهشت افگني، شامل گردند.

در چين، آقاي برون از يک دستگاۀ توليد برق که بمحيط زيست ضرر نميرساند و توسط برتانيه تمويل شده، ديدن کرد. او همچنان از شهر دونگتان که دران بقاي جامعه بر اساسات محيط زيست سالم در نظر گرفته شده، ديدن نمود.

بروز جمعه، برتانيه و چين اعلاميه اي را امضا کردند که دران لندن تعهد نمود حد اقل ۱۰۰ مليون دالر در جهت کمک به کفايت انرژي، انرژي تجديد شدني و تکنالوژي پاک براي بيجنگ، فراهم نمايد.

XS
SM
MD
LG