لینک های دسترسی

در حاشیه تاریخ


بتاريخ بيست و يکم جنوری در سال ۱۹۷۷ايالات متحده سربازاني را که از جنگ ويتنام سرباز زده بودند مورد عفو قرار داد. ريس جمهور کارتر يک فرمان عفو عمومي و بدون قيد و شرط سر بازان مذکور را صادر نمود.

بتاريخ چهاردهم ماه جنوری سال ۱۹۸۰ ، مجمع عمومي ملل متحد بر مداخلۀ اتحاد شوروی در افغانستان مخالفت نمود. در رأي دهي نهاي درين موضوع ۱۰۴ کشور جهان عليه مداخلۀ شوروي در آنکشور رأي داده، ۱۸ کشور رأی موافق ارائه نمود.

بعد از رأي دهي، مجمع عمومي ملل متحد از اتحاد شوروي خواستار بيرون کشيدن فوري عساکرش از آن کشور گرديد.

پيآمد اين جلسۀ مجمع عمومي ملل متحد، از تسخير سال ۱۹۷۹ شوروي و بعداً استقرار يک حکومت کمونيستي دست نشانده در افغانستان، نشئت گرفته بود.

بعبارۀ ديگر سازمان ملل کوشيد بر عليه پخش آيديالوژي کمونيستي به افغانستان مبارزه نمايد.

بتاريخ چهاردهم ماه جنوري سال ۱۹۸۱ بالآخره بحران گروگان گيري دپلوماتهاي امريکائي در ايران که در سال ۱۹۷۹شروع گرديده بود، پايان يافت. دپلوماتها توسط محصلين ايراني که از طرف رژيم آن کشور حمايه ميگرديد، گروگان گرفته شده بودند. در اول امر، بيش از ۶۰ تن به گروگان گرفته شد، و ۵۲ تن آنها ۴۴۴ روز را در اسارت گذشتاندند.

بتاريخ ۱۴ ماه جنوري سال ۱۹۴۳ روزويلت، رئيس جمهور امريکا، و چرچل صدر اعظم انگلستان در دارالبيضاي مراکش ملاقات نموده روي مسائل مربوط به خاتمه دادن جنگ جهاني دوم مذاکره نمودند.

درين مذاکرات به تخريب کشتي هاي گزمۀ جرمني در اوقيانوس اطلس و شروع بمباردمان مشترک کشور هاي محور، اولويت داده شد.

در اخير اين مذاکرات همچنان گفته شد که آنها محض تسليمي بلا قيد و شرط کشورهاي محور را قبول خواهند نمود.

همچنان در سال ۱۹۶۹ کشتي طياره بردار انتر پرايز در بندر پرل هاربر ايالات متحد منفجر گرديد. سبب اين حادثه، انفجار تصادفي يک راکت در داخل کشتي بود که در اثر آن ۱۵ طياره جنگي از بين رفته بيش ۳۰۰ تن زخمي گرديده و ۲۷ تن ديگر هلاک گرديد.

-----------------------------------

بتاريخ شانزدهم ماه جنوري سال ۱۹۲۰ ، يک قحطي باعث مرگ تقريباً ۹۶۵ در بين هر يکهزار طفل نوزادي گرديد که قبلاً درسال ۱۹۱۹ در شهر ويانا، پايتخت اطريش متولد گرديده بودند.

خوشبختانه با ارسال کمک به آن ساحات، تعداد وفيات اطفال در حال نزع تا ماه جون سال ۱۹۲۰ کاهش يافت.

بتاريخ شانزدهم ماه جنوري سال ۱۹۴۵ ، بعد از يک تعداد مغلوبيت ها و نزديک شدن قواي متحدين به برلين، ادولف هيتلر به گمان اغلب همراه با ايڤا – بران رفيقه اش به زير زميني داخل شد و وي تا هنگاميکه خودکشي نمود، براي ۱۰۵ روز در ان جا باقی ماند.

بتاريخ شانزدهم هيمن ماه در سال ۱۹۹۱ ، در نيمه شب، اعلان شد که اگر عراق عساکرش را از کويت خارج نسازد، جنگ در خليج فارس رونما خواهد شد. از ينکه عراق عساکرش را داوطلبانه و با ارادۀ خود از کويت خارج نساخت، پنتاگون يا وزارت دفاع امريکا، اقدام به عمليات تهاجمي بر عساکر عراقي نمود.

در شب هنگام هيمن روز ، عمليات موسوم به توفان صحرا آغازگرديد. ايالات متحده از جانب کويت حملات را برعراق آغاز کرد. عمليات توفان صحرا به رهبري جنرال امريکائي و عساکر از ًاً۳۲ کشور جهان بشمول برتاينه ، فرانسه، مصر، عربستان سعودي و کويت آغاز گرديد.

و در شانزدهم ماه جنوري سال ۱۹۷۹، محمد رضا شاه پهلوي، پادشاه ايران که از سال ۱۹۴۱تا آن تاريخ در اريکۀ قدرت بود، درحاليکه عساکرش شورش کرده و مظاهرات خشونت آميز در جاده ها عليۀ وي آغاز گرديد، مجبور شد کشورش را ترک کند.

XS
SM
MD
LG