لینک های دسترسی

مخالفين در کنيا راهپيمايی و مقاطعه تقاضا کرده اند


حکومت کينيا ، تقاضاي احزاب مخالف را براي مقاطعه با داد و ستدي که با متحدين رئيس جمهور ارتباط داشته باشد، تقبيح نموده و آنرا «يک نوع تخريب غيرقانونی» خواند.

يک بيانيه ای حکومت امروز دوشنبه همچنان مقاطعه را يک «توهين به مردم کينيا» خواند.

کينيا يک تشدد مرگبار را پست سر گذاشته است که ماه گذشته بعد از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوري که بار ديگر رئيس جمهور، مواي کيباکي، را به مقام رياست جمهوري کينيا رسايند، دست داد.

ريلا اودينگا، مدعي رياست جمهوری و ناظرين بين المللي ميگويند که در عمليه انتخابات عيوبي وجود داشت. حزب مخالف از حاميان خود خواسته است تا با معامله با متحدين رئيس جمهور ، بشمول ايکويتي بانک و دو شرکت موتر سازي مقاطعه نمايند.

چندين نفر در يک محله اي مزدحم نايروبي از روز شنبه به اين طرف کشته شده اند. آنها در بين ۶۵۰ نفري قرار دارند که از راي گيري ماه دسامبر به اين طرف، جان شانرا از دست داده اند.

او دينگا «اجتماعات صلح آميز» را براي روز پنجشنبه در سراسر آنکشور تقاضا کرده است.

تظاهرات، در هفته های اخير مرگبار گرديده بود.

XS
SM
MD
LG