لینک های دسترسی

روسيه ششمين محمولۀ مواد سوخت را بدستگاۀ ذروي توليد برق تحويل داد


وسايل نشراتي دولتی ايران ميگويد روسيه ششمين محمولۀ مواد سوخت ذروی را به اولين دستگاۀ ذروی توليد برق در بوشهر تحويل داده و تحويل دهي مواد سوخت را به آن دستگاه تقريباً تکميل کرد.

آژانس خبرگزاری دولتی ايران ميگويد از جملۀ ۸۲ تن مواد سوخت متوقع ۶۶ تن آن به دستگاۀ بوشهر در جنوب ايران تحويل داده شده است.

روسيه ساختمان دستگاۀ بوشهر را تکميل ميکند. مقامات ايراني ميگويند در نظر دارند در اواسط سال ۲۰۰۸ فعاليت اين دستگاه را آغاز نمايند.

اين محموله يک روز بعد ازان مواصلت کرد که رهبران ايراني گفتند باوجود تعزيرات احتمالي ملل متحد پروگرام ذروي کشور را به پيش ميبرند.

در جريان اين هفته، آلمان و پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد روي محتواي قطعنامۀ تعزيرات ملل متحد بمنظور اعمال فشار بر ايران جهت مانع شدن فعاليت هاي ذروي، موافقه نمودند.

XS
SM
MD
LG