لینک های دسترسی

هيأت از زنان افغانستان

  • انیسه درانی

مجمع مستقل زنان ايالات متحده، ميزبان يک هيات رهبری زنان افغانستان است. اين مجمع، با در نظر داشت افزايش در بی ثباتی و آغاز مجدد خشونت و تند روی، آنچه را برای ارتقای صلح و امنيت و فراهم آوری يک جامعۀ مدنی و پيشرفته ميداند، مورد بحث قرار ميدهد.

مجمع مستقل زنان ايالات متحده، فرصتی را برای اين زنان افغان فراهم ساخته است - زنانيکه با چالشهای عمده در افغانستان آشنايی داشته و با آن مواجه هستند.

اين هيات در کلب ملی مطبوعات در واشنگتن در محفلی در محضر خبرنگاران رسانه های خبری و افغانستان شناسان، تحت عنوان 'حفاظت افغانستان و نقش زنان' اشتراک کرده بودند.

اشتراک کنندگان اين محفل اورزاله اشرف، بنيان گذار و مشاور ارشد موسسۀ کمک های بشری به زنان افغانستان، خانم شکريه بارکزی، عضو پارلمان افغانستان و نمايندۀ مردم کابل، رئيس گروه خط سوم، داکتر نادره حيات برهانی، معين وزارت صحت عامه افغانستان، وژمه فروغ، مشاور ارشد موسسۀ بين المللی انکشاف کانادا و شاه گل رضايی، عضو پارلمان وکيل ولايت غزنی بودند.

خانم اورزاله اشرف، در بياناتش درمورد وضع فعلی در افغانستان معلومات مبوسطی ارائه کرده گفت:

'شايد شما در مطبوعات در مورد افغانستان گزارشهايی ديده و يا شنيده باشيد، اما واقعيت امر در افغانستان چيز ديگريست. از يک طرف، افغانستان بعد از طالبان، به دستارود های بزرگ که البته بخاطر کمک های جامعۀ بين المللي و مردم افغانستان بوده، بدست آورده است. و همچنان موضوع مهم و بخصوص دیگر، سهمگيری زنان افغانستان در اين راستا بسيار ارزنده بوده است.'

او گفت 'من در زمان حکمرواي طالبان، صنفهای سواد آموزی را برای دختران و زنان افغانستان فراهم ميکردم و در اين تلاش من تنها نبوده و نيستم. صد ها و هزاران دختر و زن افغان در اين مبارزه سهيم بوده اند.

همچنان بايد بگوئيم که از سقوط طاللبان بديسنو، و با بميان آمدن يک حکومت منتخب مردم، زنان افغانستان در ولسی جرگۀ افغانستان نمايندگاني دارند و يک تن از وزرای کابينۀ افغانستان هم امروز يک زن است، که اين خود يک دستاورد بزرگ برای زنان افغانستان و شناسايی رسمي زنان تلقي ميشود. ديگر اينکه تعداد زياد دختران افغانستان امروز بکمتب ميروند

اما از طرف دیگر، نمی توان گفت که اين دستاورد ها همه چيز را خوب ساخته است. چالش ها هنوز بجايشان باقي اند: چالشهاي بزرگ، و اما بدبختانه اين چالشها هر روز بزرگتر و بزرگ تر ميشوند.

در سال ۲۰۰۲ بعد از سقوط طالبان افغانها بخصوص ما زنان افغانستان شوق وعلاقۀ زيادي براي کار داشتم اما امروز آن شوق را نداريم. اميد وار آينده خوب هستيم، اما ترس و خوف بزرگي نيز داريم: ترس از امکان باز گشت طالبان به افغانستان، امکان برگشت جنگ داخلي در افغانستان.

وقتي ما منازل خود را ترک ميکنيم مطمئن نيستم که آيا دوباره بخانه های خود بر ميگرديم و يا نه. بناعا، متاسفانه خرابي وضع امنيتي بطور کلي بزرگترين چلينج در افغانستان بخصوص در مناطق جنوب و شرقي افغانستان تلقي ميشود.

اگر بخواهيم در باره امنيت صحبت کنيم بگذاريد بگويم که چرا ما اينجا هستيم.

بخشي از پروگرام ما يعنی اين هيات پنج نفری زنان افغانستان از بخشهای مختلف کاری افغانستان اينست که ما ميخواهيم آواز ما بحيث زنان افغانستان، در امنيت افغانستان شامل باشد. ما خواهان شموليت در تامین امنيت در افغانستان هستيم.

با اين گفته ميخواهم بگويم که امنيت و سکتور امنيتی نبايد مختص به يک بخش نفوس افغانستان، يعنی مردان باشد.

خانم اوزاله اشرف علاوه کرد: 'زنان بايد در امور امنيتی باید اشتراک نمایند، ما معتقديم که یکی از دلايلی که امنيت بهبود نمی يابد، غيابت بيش از نصف نفوس افغانستان، يعني زنان است.

بنآما به ايالات متحده آمديم و اين مسايل را با طراحان پاليسی در اينجا مورد بحث قرار داديم.

شکريه بارکزی، عضو پارلمان و وکيل ولايت کابل، در بيانيه اش بيانات خانم اوزاله را تائيد کرد و گفت از يک سو افغانستان بجهت مثبت روان است، ولی از طرف دیگر امنيت هنوز هم وجود ندارد.

کشور با فساد اداری و غيابت قانون، عدم تطبيق قانون اساسی مواجه است که ميتوان اين ها را موانع بزرگ بر سر راه بيشرفت افغانستان خواند.

خانم بارکزی علاوه کرد حالا ما به چه ضرورت داريم و دوستان خارجی ما بحيث کارشاسان و طراحان مش چه کمک کرده ميتوانند.

وي گفت: حکمروايی قانون يک موضوع بسيار مهم در افغانستان است که ما نميتوانيم بدون دسترسی به عدالت در مورد آن صحبت کنيم. امروز عدالت قربانی مصالحه های بسويۀ سياسي شده است.

امروز هيچ کسی نمتيواند در بارۀ جرايم و جنايات جنگی صحبت کند بخاطريکه همان اشخاصی که با شعار يا بيرق ديموکراسی به افغانستان آمده اند از آن جنايتکاران جنگی ميترسند که بسر قدرت اند.

در عين زمان در بارۀ احترام به حقوق انسان، بخصوص حقوق زنان در افغانستان بايد با افتخار بگويم که شش سال گذشته برای زنان افغانستان يک دورۀ طلايی بوده است.

بخاطريکه ما اقلاً حق حرف زدن در بارۀ حقوق خود مان بحيث زنان در افغانستان را داريم که يک جامعۀ از نگاه عنعنوی مرد سالاری است.

بخش ديگر اين محفل را در برنامه های بعدی تقديم خواهيم کرد.

XS
SM
MD
LG