لینک های دسترسی

تفتيش اتحاديۀ افريقائي: مصارف بيهوده، فساد اداري و رهبري ضعيف


يک مطالعۀ جديد عمليات اتحاديۀ افريقائي حاکيست که آن سازمان به مصارف بيهوده، فساد اداري، رهبري ضعيف و فرهنگ ناسالم سردچار است.

رهبران اتحاديۀ افريقائي در ماۀ جولاي سال گذشته خواستار اين مطالعه شده و يک کميتۀ عاليرتبه تحت رياست ابيدايو اديديجي، معاون سابق سرمنشي ملل متحد را تشکيل کرد تا اين تحقيقات را براه اندازد.

يک نقل اين مطالعه که بدسترس صداي امريکا قرار گرفته از رهبري ارشد اتحاديۀ افريقائي شديداً انتقاد ميکند. اين مطالعه روابط بين الفا عمر کوناري، رئيس کميسيون اتحاديۀ افريقائي و ساير اعضاي کميسيون را غير عملي خوانده است.

اين کميته در عمليات چندين اورگان اتحاديه نواقص جدي را کشف کرده و ميگويد که ادارۀ منابع مالي بايد کاملاً تجديد گردد. کميسيون حقوق بشري و مردم اتحاديۀ افريقائي شديدترين انتقاد را جلب کرده است.

گزارش حاکيست که در سال ۲۰۰۶ از يک مليون و ۱۰۰ هزار دالر تخصيصيۀ آن کميسيون صرف ۴۷ هزار دالر آن در راۀ کار اصلي کميسيون بمصرف رسيده است.

XS
SM
MD
LG