لینک های دسترسی

خطابه سالانه جورج بش، ریس جمهور امریکا، به ملت اینکشور


رئيس جمهور بُش در خطابۀ ساليانه اش به کانگرس ايالات متحده در رابطه با افغانستان گفت:

در افغانستان امريکا، بيست و پنج کشور متحد ما در ناتو و پانزده کشور شريک ما به مردم افغانستان کمک ميکنند تا از آزادى شان دفاع نمايند و کشور شانرا اعمار کنند.

بخاطر شجاعت اين افراد نظامى و ملکى، این کشور که زمانى پناه گاه مصؤن القاعده بود، اکنون دموکراسى در آن تاسیس یافته و در آنجا پسران و دختران به مکتب ميروند، سرکها و شفاخانه هاى جديد اعمار شده است و مردم با اميد وارى جديد به آيندۀ شان مينگرند.

اين پيروزي ها بايد ادامه يابد؛ لذا ما سه هزارو دو صد نفر از افراد واحد پيادۀ قواى بحرى را به افغانستان اعزام ميداريم که در انجا با دهشت افگنى خواهند جنگيد؛ و اردو و پوليس افغانستان را تربيه خواهند کرد.

شکست دادن طالبان و القاعده براى امنيت ما حتمى است. و من از کانگرس به خاطر پشتيبانى از اين ماموريت حياتى امريکا؛ ابراز امتنان مي نمايم.

-------------------------------------------------------

بقیه خطابه:

در اين سال انتخابات،اجازه بدهيد به هموطنان خود به اثبات برسانيم که ما مسئوليت هاي خود را درک کرده ايم و مصمم هستيم آنها را برآورده سازيم.

و اجازه بدهيد به آنها بفهانيم که جمهوري خواهان و ديمو کرات ها ميتوانند در انتخابات رقابت کنند و در عين زمان در نتايج آن همکاري کنند.

اعتماد به مردم و اعطاي اختيار بيشتر به مردم امريکا

در راستاي توسعه فرصت ها و حفاظت کشور، به پيشرفت خوبي دست يافته ايم. اما کار هاي انجام نيافته در مقابل ما قرار دارد و مردم امريکا از ما توقع دارند که آنها را انجام بدهيم.

در انجام کار هاي که در پيش رو داريم، راهنماي ما بايد فلسفه اي باشد که ملت ما را عظمت بخشيده است. بحيث امريکائيان ما به نيروي افراد عقيده داريم که خود سر نوشت شان را تعين کنند و مسير تاريخ را شکل دهند.

لهذا، هر انچه ما انجام ميدهيم، بايد به قابليت مردم اعتماد داشته باشم، تا تصاميم خردمندانه اتخاذ کنند و به آنها اختيار بدهيم که زندگي و آينده شان را بهبود بخشند.

در رابطه به اقتصاد براي ساختن يک آينده مرفه و موفق، ما به مردم اعتماد داشته باشم که خود شان مسئول پول شان باشند و به آنها فرصت بدهيم که اقتصاد را رشد بدهند.

در اين شب که گرد هم جمع شده ايم، ،اقتصاد ما يک مرحله نا معلومي را ميگذارند و مردم در سر تا سر کشور درباره آينده اقتصاد نگران اند. در دراز مدت، امريکائيان بايد در باره رشد اقتصاد اعتماد داشته باشند.

در مورد بازار خريد و فروش منازل، رئيس جمهور گفت ما بايد مسئوليت مالکيت را به امريکائيان واگذار شويم و به آنها فرصت بدهيم که در برابر آشفتگي هاي بازار خريد و فروش منازل،ايستادگي کنند.

در باره معارف و تعليم تربيه رئيس جمهور گفت ما بايد به متعلمين اعتماد داشته باشيم و فرصت فرا گرفتن تعليم را فراهم سازيم و والدين بايد اجازه يابند که نتايج انرا از مکاتب مطالبه دارند.

در سر تا سر کشور، پسران و دخترانی در آرزو ها بسر ميبرند و داشتن يک فرصت مناسب تعليمي يگانه اميد واری شان براي رسيدن به اين ارزو ها و امال است.

در مور اهميت تجارت رئيس جمهور بش گفت ما بايد به کارگران امريکا اعتماد داشته باشيم که با هرکسی در جهان رقابت کنند و به آنها فرصت بدهيم در خارج بازار هاي جديد پيدا کنند.

امروز، رشد اقتصادي ما بصورت روز افزوني وابسته به قابليت ما در فروش امتعه، محصولات زراعتي و خدمات در سر تا سر جهان است.

در مورد بهبود تامين انرژي رئيس جمهور بش گفت براي تامين انرژي در اينده، ما بايد به نبوغ خلاقه پژوهشگران و متصديان امريکا اعتماد داشته باشيم و به انها موقع بدهيم به يک نسل جديد تکنالوژي انرژي پاک دست يابند.

در ارتباط به مبارزه با گرم شدن اقليم رئيس جمهور بش گفت اجازه بدهيد يک صندوق وجهي بين المللي جديد تشکيل کينيم تا ملل رو به انکشاف، مانند هند و چين را کمک کند که از منابع انرژي پاک بيشتر استفاده کنند.

اجازه بدهيد يک موافقتنامه بين المللي را تکميل کنيم که بطور بالقوه نموي گاز هاي گلخانه را بطي، متوقف و سر انجام معکوس خواهد ساخت. اين موافقتنامه در صورتي موثر خواهد بود که بدون استثنا شامل تعهدات همه اقتصاد عمده باشد.

در باره افزايش قوا در عراق سياست خارجي ما بر يک فرضيه ثابت و روشن استوار است: ما اعتماد داريم که که اگر به مردم فرصت داده شود، آينده آزادي و صلح را انتخاب خواهند کرد. در هفت سال گذشته،ما شاهد لحظات هيجان اوري در تاريخ آزادي بوده ايم.

و اين تصاوير ازادي الهام بخش بوده است. همچنان طي هفت سال گذشته ما شاهد تصاويري بوده ايم که ما را غمگين ساخته است. دهشت افگنان و افراط گرائيان با پيرشفت ازادي مخالفت ميکنند،مردمان شريري اند که از ازادي و از امريکا نفرت دارند و هدف انها معروض ساختن مليون ها نفر به اعمال خشونت بار است.

مردم عراق به زودي درک کردند که واقعه چشمگيري رخ داده است. قواي ما به همه جا ميروند تا دهشت افگنان را بيرون ldرانند و در انجا باقي ميمانند تا اطمينان حاصل شود که دشمن بر نگردد.

در حاليکه دشمن هنوز خطر ناک است و کارهاي زيادي باقيمانده که بايد انجام يابد، ازدياد قواي امريکائي و عراقي نتايجي ببار اورده است که کمتر کسي درست در يکسال قبل تصور انرا کرده نمي تواستند. بعضي ها شايد قبول نکنند که افزايش قوا موثر بوده، اما در بين دهشت افگنانان شک و ترديد وجود ندارد.

در باره اهداف سال ۲۰۰۸ در عراق رئيس جمهور بش گفت، دشمنان ما در عراق شديدا لطمه ديده اند. اما تا هنوز شکست نخورده اند و در اينده جنگ هاي دشوار را ميتوان انتظار برد. هدف در سال ۲۰۰۸ حفظ و تحکيم دست اورد هاي سال ۲۰۰۷ است، و عبور به مرحله بعد ستراتيژي ماست.

رئيس جمهور بش خاطر نشان ساخت که ما بايد امروز کار هاي دشواري را انجام دهيم تا سال ها بعدتر مردم به عقب نگاه کرده و بگويند که اين نسل ايستادگي کرد و در يک جنگ دشواري فايق امد و بعد از خود يک منطقه اميد وارد د کننده و محفوظ تر بجا گذاشت.

در بار ه ايران، رئيس جمهور بش گفت، پيام ما به مردم ايران واضح و روشن است: ما با شما جنگ نداريم، ما به عنعنات و تاريخ شما احترام داريم و در ارزوي روزي هستيم که شما ازادي خود تان را داشته باشيد.

پيام ما به رهبران ايران نيز واضح و روشن است: پروگرام غني سازي يورانيوم تان را که تصديق و تائيد شده بتواند، متوقف سازيد، تا مذاکرات اغاز شده بتواند.

و براي پيوستن مجدد در جامعه،از تمايلات ذروي و اعمال گذشته دست بکشيد، به اختناق مردم در کشور پايان دهید و حمايت از دهشت افگني در خارج را متوقف سازيد.

و ازهمه با لاتر، بايد اين را بدانيد که امريکایی با ها آنهائي مقابله خواهند کرد که عساکر ما را تهديد میکنند، و در کنار متحدين قرار خواهيم داشت و از منافع حياتي خود در خليج فارس دفاع خواهيم کرد.

در باره مردم امريکا رئيس جمهور گفت راز قدرتمندي ما، اعجاز و معجزه امريکا آنست که بزرگي و عظمت ما نه در حکومت بلکه در روحيه و عزم و اراده مردم ماه نهفته است.

XS
SM
MD
LG