لینک های دسترسی

افغانستان: 'امکان مبدل شدن به یک حکومت ناکام'


متخصصين امريکائي هوشدار داده اند که اگر براي بهبود وضع امنيتي و باز سازي افغانستان قدمهاي عاجل برداشته نشود، آنکشور به يک دولت ناکام مبدل خواهد گرديد.

در يک گذارشي که از طرف ثوماس پکرنگ، سفير سابق ايالات متحده و جيمز جونز، جنرال متتقاعد قواي بحريه امروز بنشر رسيد، گفته شده است که افغانستان به افزايش قواي عساکر بيشتر ناتو و کمک هاي مالي بيشتر ضرورت دارد - تا بتواند فعاليت شورشيان طالب را خنثي نمايد.

در گذارش گفته شده که تلاشهای باز سازی و اصلاحات مدنی با ازدياد خشونتهای شورشيان بطور جدی مورد تهديد قرار گرفته، حمايت بين المللی را تضعيف نموده و در بين مردم افغانستان، عدم اعتماد را بوجود آورده است.

تهيه کنندگان اين گذارش از ناتو خواسته اند تا قوايش را افزايش بخشيده و از حکومت ايالات متحده خواسته اند که در امور افغانستان نمايندۀ خاصی تعين نمايد.

گذارش پکرنگ و جونز يکی از سه گذارشيست که قرار است امروز طی يک آگاهی مطبوعاتی در مورد افغانستان، در تعمير کانگرس در واشنگتن نشر گردد.

XS
SM
MD
LG