لینک های دسترسی

موسسۀ امداد جهانی (آکسفام) در مورد کاهش مشکلات در افغانستان


موسسۀ امدادي جهاني (آکسفام) خواهان تغيرات عمده در جهت و مسير مساعی کشور های غربي برای کاهش مصائيب در افغانستان شده است.

(آکسفام) هشدار ميدهد که فقر، مردم افغان را به آغوش شورشيان و قاچاقچيان مواد مخدر ميفرستد.

آکسفام طي نامۀ عنوانی (گوردن براون) صدر اعظم بريتانيا و ديگر رهبران جهان، ميگويد پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي در افغانستان بسيار کند بوده و تحت تاثير عدم امنيت فزاينده قرار گرفته است.

مشاور مشي آکسفام در افغانستان، آقاي (مت والدمن) ميگويد وضعيت امنيتي در جريان ۱۸ ماه اخير، بدتر شده است، خاصتاَ در جنوب افغانستان.

آکسفام ميگويد دو سال بعد از آنکه جامعۀ بين المللي ۱۰ مليارد دالر کمک را براي افغانستان متعهد شد، بسياري از اين تعهدات همچنان بدون پرداخت باقي مانده است.

در کنفرانس (ميثاق افغانستان) کشور هاي کمک کننده يا دونر ها و دولت افغانستان موافقه نمودند که براي تفوق بر تشنجات بايد انکشافات، امنيت، نظارت، نقش قانون و حقوق بشر، ترويج گردد.

آقاي والدمن که دفتر کارش در کابل ميباشد بصدايي امريکا گفت با پوليکه در اختيار دولت افغانستان قرار گرفته است، ميتوان کار هاي زيادي را انجام داد.

والدمن : « فقط سوال در مورد مقدار منصفانه، منظور از مقدار کمک ها نيست، آنچه که شايد بيشتر اهميت داشته باشد آنست که اين پولهاي کمکي به چي شکلي بمصرف رسيده است.

تخمين زده شده است که بيشتر از ۴۰ در صد از کمک به افغانستان، دوباره به کشور کمک کننده بر ميگردد و اين از طريق مفاد شرکت هاي قرار دادي و يا از طريق معاشات هنگفت مشاورين است.

ما بايد تلاش نمائيم تا کمک بيشتر به مردم افغانستان برسد، ما بايد سعي نمائيم تا وابستگي دونر ها را بهبود بخشيم و اينکه ميزان هنگفتي از کمک ها از عدم هماهنگي برخوردار است که واضحاً پي آمد آن روشن ميباشد.

کمک هاي زيادي به هدر رفته و غرض تحويل دهي نتايج اصلي براي مردم افغانستان، استفاده نشده است.»

نامۀ آکسفام ميگويد انکشاف، کليد عمده برای بهبود زندگي افغانها است مخصوصاً که اکثريت آنان در مناطق ده نشين و با فقر زندگي مينمايند.

آقاي والدمن ميگويد کمک هاي اندکي براي سکتور زراعتي شده است که براي مقابله عليۀ تجارت شگوفان مواد مخدر، و اعمال جنايت کارانۀ که به آن در افغانستان و منطقه ارتباط ميگيرد، بسيار اهميت دارد.

والدمن: «راه حل سريع براي مشکل کشت خشخاش در افغانستان وجود ندارد. بنظر من، نابودى آن از طريق هوايي اشتباه است، اين عمل زارعين را که اکثريت شان بسيار فقير هستند براي تامين معيشت خانواده هايشان، بسوى طالبان خواهد فرستاد، و اين يک اشتباه بزرگ خواهد بود.

در ضمن، پيشنهادات در مورد اجازه دادن رسمي به توليد خشخاش هم در اين محيط قابل استفاده نيست. دولت، ادارۀ مناطق کشت خشخاش را در اختيار ندارد تا آنرا کنترول نمايد.

به عقيدۀ من، راه پيش رفتن در اين زمينه از طريق حمايت از يک حرکت فراگير که هدف و مرکز آن مناطق ده نشين باشد، است. زيرا ما بايد حمايت اعظمي به زراعت نمائيم تا افغانها مجبور نگردند به کشت خشخاش رو آورند.»

نامۀ آکسفام بدنبال هشدار هاي شوراي اتلانتيک و گروه مطالعۀ افغانستان اعلام شد که هر دو گفته اند که اگر گام های عاجل برای معامله با بی امنيتي و بازسازی برداشته نشود، افغانستان شايد مبدل بيک کشور ناکام گردد.

XS
SM
MD
LG