لینک های دسترسی

در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي يک حملۀ مهلک انتحاري بوقوع پيوست.


مقامات پاکستاني ميگويند يک بم گزار انتحاري موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بر يک نقطۀ تفتيش نظامي در منطقۀ ناآرام قبايلي اصابت داده پنج عسکر را کشته و هشت تن ديگر را مجروح ساخته است.

اين حمله در وزيرستان شمالي، نزديک سرحد افغانستان و نه چندان دور از شهرک ميرعلي رخ داد که در هفتۀ جاري يک قوماندان ارشد القاعده توسط يک راکت ايالات متحده بقتل رسيد.

واضح نشده که آيا اين بم گزاري انتحاري به انتقام از حمله اي بود که گمان ميرود ابوليث الليبي را کشته و يانه.

طي سال گذشته خشونت در شمال غرب پاکستان افزايش يافته که طي آن تندروان بر قواي امنيتي حمله ميکنند و عساکر بنوبۀ خود دست بحملۀ متقابل ميزنند.

بسياري از تندروان القاعده و طالبان درين منطقۀ قبايلي پناه گزين شده اند.

در يک واقعۀ جداگانه، امروز يک بم کنار جاده دو عسکر را در وزيرستان جنوبي مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG