لینک های دسترسی

شورشيان چاد و قواي حکومتي در نزديک قصر رياست جمهوري ميجنگند.


گزارش ها از انجامينا، پايتخت چاد حاکيست که قواي شورشيان چاد در داخل انجامينا، پايتخت آن کشور بوده و با قواي حکومتي در نزديک قصر رياست جمهوري ميجنگند.

شورشيان ادعا ميکنند که کنترول پايتخت را بدست دارند ولي عساکر حکومتي آن را تکذيب مينمايند.

هردو جانب ميگويند چور و چپاول در شهر جريان دارد.

جاکايا کيک ويتي، رئيس جمهور تانزانيا و رئيس اتحاديۀ افريقائي در کنفرانس سران آن اتحاديه در ايتيوپيا گفت اگر شورشيان در برانداختن حکومت چاد پيروز شوند، اتحاديۀ افريقائي آنها را برسميت نخواهد شناخت.

يک سخنگوي ملل متحد در ژنيو ميگويد جنگ ها ملل متحد را واداشته تا منسوبين باقيماندۀ خود را از انجامينا خارج سازد. بروز جمعه ۵۱ تن از منسوبين غير اساسي ملل متحد از انجامينا خارج شدند.

سفارت ايالات متحده در انجامينا ميگويد يک عده از مامورين و خانواده هاي شان را خارج ميکند. آن سفارت بشهروندان ايالات متحده توصيه ميکند که اگر خواستار ترک چاد باشند بايد با سفارت تماس بگيرند.

XS
SM
MD
LG