لینک های دسترسی

متکي:دور سوم تعزيرات ملل متحد مؤثر ثابت نخواهد شد.


وزير خارجۀ ايران ميگويد قطعنامۀ تعزيرات جديد ملل متحد بمنظور اعمال فشار بر ايران جهت متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي اش مؤثر ثابت نخواهد شد.

منوچهر متکي امروز گفت قدرت هاي غربي که براي تصويب يک قطعنامۀ جديد فشار وارد ميکنند بايد از دو قطعنامۀ پيشين، که مؤثر نبود، عبرت بگيرند. او گفت تعزيرات در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ محبوب بود ولي ديگر مؤثر نميباشد.

متکي همچنان موقف حکومت متبوعش را يکبار ديگر تائيد کرد که ايران به اسلحۀ ذروي ضرورت نداشته و خواستار آن نيز نيست.

مقامات آلمان و پنج عضو شوراي امنيت ملل متحد هفتۀ گذشته روي متن قطعنامه در مورد ايران موافقه کردند.

اين تدابير پيشنهادي شامل قيد کردن دارائي هاي ايران و منع مسافرت بر يک تعداد مشخص مقامات ايراني ميباشد.

XS
SM
MD
LG