لینک های دسترسی

پوليس در افغانستان براي مدت کوتاهي خانۀ دوستم را محاصره کرد.


پوليس افغانستان امروز بعد ازان خانۀ يک جنگ سالار سابق را براي مدت کوتاهي محاصره نمود که در حدود ۵۰ تن از افرادش يک رقيب سياسي او را لت و کوب نمودند.

يک مقام پوليس کابل ميگويد جنرال عبدالرشيد دوستم و افرادش بر خانۀ اکبر باي، يک متحد سابق او، حمله کرده او و محافظش را مجروح ساختند.

اين مقام گفت افراد دوستم همچنان اکبر باي و يک عضو فاميلش را اختطاف کردند ولي بعد از مداخلۀ پوليس آزاد نمودند. پوليس گفت وقتي قواي امنيتي خانۀ دوستم را محاصره کردند، او مست بنظر ميرسيد.

دوستم يک جنگ سالار سابق و يک رهبر قدرتمند اقليت هاي ازبک است.

دوستم در سال ۲۰۰۴ خود را براي احراز کرسي رياست جمهوري کانديد کرد ولي صرف ۱۰٪ آرا را کسب نمود. حامد کرزي، رئيس جمهور او را مشاور ارشد نظامي خود تعيين نمود که يک عهدۀ عمدتاً اعزازي است.

دوستم يک جنگ سالار مقتدر بود و قومانداني يک دسته از جنگجويان ازبک را در شمال افغانستان بعهده داشت. آنها در سالهاي ۱۹۸۰ از قواي اتحاد شوروي عليۀ مجاهدين پشتيباني ميکرد.

او چندين بار در جريان بحران سي ساله تغير جهت داده است. در جنگ داخلي سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶، او رهبري يک گروۀ کليدي ضد طالبان را بعهده داشت و بعدتر با کوشش تحت رهبري ايالات متحده جهت برانداختن طالبان متحد شد.

XS
SM
MD
LG