لینک های دسترسی

مردم سربستان در انتخابات رياست جمهوري آن کشور راي ميدهند.


مردم سربستان امروز در انتخابات رياست جمهوري اي راي ميدهند که بوريس تاديچ، رئيس جمهور طرفدار غرب و توميسلاڤ نيکوليچ مليت پرست، رقيبش گوش بگوش هم پيش ميروند.

مقامات انتخابات ميگويند در هفت ساعت اول راي گيري امروز ۳۴ فيصد شش مليون و ۷۰۰ هزار تن از اشخاص واجد شرايط راي دهي، راي دادند. مراکز راي گيري بساعت هشت شام بوقت محلي مسدود ميشود.

راي دهندگان بين آقاي تاديچ که رفاۀ تحت حمايت اتحاديۀ اروپائي تعهد کرده و آقاي نيکوليچ که از ارتباط نزديک با متحد عنعنوي شان روسيه، طرفداري ميکند، بايد يکي را انتخاب نمايند.

آقاي نيکوليچ در دور اول انتخابات رياست جمهوري ماۀ گذشته ۴۰٪ آرا و آقاي تاديچ ۳۵٪ آرا را بدست آورده بودند.

سروي هاي قبل از انتخابات نشان داد که رئيس جمهور فعلي در دور دوم يک اندازه سبقت دارد. اما مفسرين سياسي سربستان گفتند که تفاوت آرا خيلي ناچيز است و نميتوانند بگويند کدام يکي سبقت دارد.

XS
SM
MD
LG