لینک های دسترسی

هليکوپترها و تانک هاي اردوي چاد با شورشياني که قصر رياست جمهوري را نحاصره کرده ميجنگند.


هليکوپترها و تانک هاي اردوي چاد بر شورشياني که قصر رياست جمهوري را در انجامينا، پايتخت محاصره نموده، حملۀ متقابل نمودند.

باشندگان شهر گفتند جنگ هاي شديد امروز براي دومين روز در نزديک قصر، که ادريس دبي، رئيس جمهور از روز جمعه باينطرف دران قيد مانده، ادامه دارد. يک مقام حکومت فرانسه ميگويد آقاي دبي پيشنهاد انتقال او را از قصر رد کرده است.

کارمندان امور بشري بين المللي ميگويند اجساد در هر طرف پراگنده شده و چپاول کنندگان در جريان وقفه در جنگ ها دکان ها را غارت ميکنند.

قواي نظامي فرانسه ميگويد بيش از ۵۰۰ شهروند فرانسه و ساير خارجيان را توسط طياره از انجامينا به گابون منتقل ساخته است. چهار صد خارجي ديگر در هوتل ها و ساير نقاط پايتخت چاد منتظر انتقال هستند.

هرڤ مورن، وزير دفاع فرانسه ميگويد بعقيدۀ او ادريس دبي، رئيس جمهور هنوز کنترول را بدست دارد. او ميگويد جنگ هاي امروزي در پايتخت چاد شايد براي کنترول آن مستعمرۀ سابق فرانسه مهمتر باشد.

XS
SM
MD
LG