لینک های دسترسی

وصيتنامۀ خانم بهوتو، ترس او را در مورد آيندۀ کشورش را افشا ميکند


وصيتنامۀ بينظير بهوتو، رهبر فقيد مخالف و صدر اعظم سابق پاکستان، افشا ميکند که وي شوهرش را بحيث جانشينش انتخاب کرده و بخاطر آيندۀ کشورش اظهار خوف و ترس کرده است.

حزب مردم مربوط بهوتو اين وصيتنامۀ يک صفحه يي را امروز سه شنبه نشر کرد تا هر نوع شک و ترديد در بارۀ خواسته هاي وی را رفع کرده باشد.

شری رحمن سخنگوی حزب مردم پاکستان که در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي وصيتنامه خانم بهوتو را قرائت کرد، آنرا يک وصيتنامۀ سياسی خواند.

در آن سند، آصف علی زرداری شوهر بهوتو را مرد با شهامت و قابل احترام خوانده و گفت که ميخواهد وی رهبری حزب را در يک دورۀ موقتی تا زمانی عهده دار شود که خودش و حزب تصميم گيرد چگونه به پيش حرکت کرد.

XS
SM
MD
LG