لینک های دسترسی

کانديدان ریاست جمهوری امریکا در بعد از انتخابات 'سه شنبۀ بزرگ'


کانديدان مربوط احزاب جمهوريخواه و ديموکرات براي احراز کرسي رياست جمهوري بعد از انتخابات مقدماتي و مجالس حزبي روز سه شنبه، در ايالات مربوطۀ شان در محضر پشتيبانان شان بيانيه ايراد نمودند.

سناتور جان مکين از ايالت اريزونا در اجتماعی گفت بمفکورۀ پيشتازی او برای نامزدی جمهوريخواهان عادت کنند.

اما مايک هکبی، گورنر سابق ايالت آرکنسا و مت رامنی گورنر سابق ايالت مساچوستس، رقبای مکين سوگند ياد کردند که بعد از پيروزی در چند ايالت، بمبارزات شان ادامه دهند.

در جانب ديموکرات ها، سناتور هلری کلنتن به پشتيبانانش در ايالت نيويارک گفت که يک تعداد بيسابقۀ رای دهندگان نه تنها بمنظور تاريخ سازی بلکه برای از نوسازی امريکا بمراکز رای گيری مراجعه نمودند.

براک اوباما، سناتور ايالت النوي از پشتيبانان خود در شيکاگو خواستار شد تا از فرصت استفاده کرده و فصل جديدي را در تاريخ امريکا بنويسند.

XS
SM
MD
LG