لینک های دسترسی

سرماي شديد در افغانستان حد اقل ۷۵۰ نفر را هلاک ساخته است.


مقامات افغاني ميگويند سرماي شديد دران کشور بيش از ۷۵۰ نفر را هلاک ساخته است.

ادارۀ ملي مبارزه با حوادث ميگويد برفباري شديد امسال همچنان بيش از ۵۰۰ خانه را منهدم ساخته و به ده ها هزار خانۀ ديگر خساره وارد کرده است. راه هاي قريه ها به شهرهاي بزرگ قطع شده است.

مقامات ميگويند سرماي شديد مواشي را هلاک ساخته و بعضي از افغان ها را مجبور ساخته تا اطفال شان را بفروش برسانند زيرا توان تغذيۀ آنها را نداشتند.

افغانستان قبلاً هم با قلت مواد غذائي دچار بود و ملل متحد و حکومت افغانستان ماۀ گذشته خواستار دو ونيم مليون دالر براي افغانهائي شدند که به سؤ تغذيه مواجه هستند.

شرايط جوي و افزايش در قيم، اين قلت مواد غذائي را سبب گرديده است.

افغانستان بکمک خارجي متکي ميباشد و براي فراهم کردن مواد غذائي بمردم خود به کاروان هاي مواد غذائي ملل متحد اتکا دارد.
XS
SM
MD
LG