لینک های دسترسی

گيتس از کشور هاي اروپائی خواست تا از ماموريت ناتو در افغانستان حمايت نمايند


رابرت گيتز، وزير دفاع ايالات متحده، از کشور هاي اروپائي خواست تا ماموريت ناتو در افغانستان را که اساس گذاري يک جامعۀ آزاد براي مردماني که از جنگها صدمه ديده اند، حمايت نمايند.

رابرت گيتز، وزير دفاع ايالات متحدۀ امريکا، با استفاده از بيانيه اش در کانفرانس ساليانۀ امنيت اروپا، مردم آن قاره را مستقيماً مورد خطاب قرار داد. گيتز درک ميکند که بسياري آنها تقاضاي او براي فرستادن عساکر بيشتر ناتو به افغانستان را رد مينمايند.

او گفت گرچه افغانستان از اروپا خيلي دور است، اما ماموريت در انجا با عنعنات ناتو که پشتيباني از مردمي که در جستجوي آزادي و موفقيت اند، همنواست. همچنان اين ماموريت قسمت عمدۀ تلاشها براي اختتام دهشت افگني بين المللي توسط تندروان اسلاميست است.

او گفت: "تهديدي که از جانب تندروان اسلاميست خشونتکار بوجود آمده واقعيت دارد، و اين تهديد از بين نخواهد رفت. شما همه، حملات بر مادريد و لندن را بسيار خوب بياد داريد.

اما حملات کوچک زيادي، از جمله در استانبول، امستردام، پاريس و گلسکو بوقوع پيوست. همچنان يکتعداد سلولها و طرح هاي آنها در سالهاي اخير که تعداد زيادف از انها کشتار و تخريبات به پيمانۀ بزرگ را در نظر داشت، خنثي ساخته شد."

وزير دفاع گيتز گفت بعضي اروپائيها بر عليه جنگ در افغانستان اند؛ چون آنها اين جنگ را به جنگ عراق ارتباط ميدهند. او در بيانيۀ روز يکشنبه اش گفت آنها بايد بياد داشته باشند که حملات عمدۀ دهشت افگني، در افغانستان طرح ريزغ گرديده بود و در صورتيکه ما در راه ثبات آن کشور جديت بخرچ ندهيم، ممکن است عين حوادث بار ديگر تکرار شود.

او گفت پشتيباني اروپائيها از جنگ در افغانستان بخاطر ضعيف است که تعدادي از انها شايد نتوانند حجم تهديدي را که بي ثباتي افغانستان مستقيماً به اروپا مواجه ميسازد، درک نمايند.

او گفت: "تصور نمائيد اگر دهشت افگنان اسلامي، پايتخت هاي کشورهاي شما را به پيمانه ايکه آنها نيويارک را هدف قرار دادند، هدف قرار دهند.

تصور نمائيد اگر آنها به سلاحي و موادي دست يابند که قدرت تخريب بزرگتري، چون سلاحي که در جهان امروزي ميتواند بسادگي بدسترس قرار گيرد، دست يابند.

ما فراموش نموده ايم که بمخاطره قرار گرفتن ما از تندروان اسلاميست بخاطري محدود بوده که چنين فرصتي مساعد نگرديده است."

گيتز وزير دفاع امريکا از اروپائيها تقاضا نمود در جهت برخورد با آزمون آزادي، اراده اي را دريابند که نسلهاي گذشته داشته اند. او گفت شکست ناتو در افغانستان، سبب بدتر شدن آنچه او سرطان تندروان اسلاميست خواند، خواهد کرديد و ماموريت ناتو در افغانستان را امتحاني در مورد اعتبار آن اتحاديه خواند.

او گفت: "ما نبايد، و نميتوانيم به اتحاديۀ دو طبقه اي، آنها ئيکه ميخواهند بجنگند و آنهائي که نميخواهند بجنگند، تبديل شويم. اينگونه انکشافي با همۀ مفاهيم آن در مورد امنيت جمعي، اتحاديه را بطور مؤثري تخريب خواهد کرد.

در چوکات ناتو به بعضي از اعضاي اتحاديه نبايد امکان اين انتخاب داده شود که محض در باثبات سازي و عمليات هاي مردم عامه اشتراک نموده و اعضاي ديگر اتحاديه را وادار سازند که مسئوليت جنگها و تلفات را بطور بي تناسبي بدوش گيرند."

آقاي گيتز گفت سند ستراتيژي پنجساله در افغانستان را که مامورين رسمي ناتو در حال حاضر روي آن کار مينمايند بايد اهداف واقع بينانه ايرا ارائه نموده و راه رسيدن به آنرا نيز مشخص سازند.

اين سند در گردهم آئي سران ناتو در ماه اپريل در رومانيا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG