لینک های دسترسی

معارف در سمنگان و انترنت در افغانستان


وضع معارف در سمنگان

ولایت سمنگان که یکی از ولایات امن میباشد و مردم آن بیشتر به سوی کسب تحصیل حرکت مینمایند. در این ولایت با توجه به نفوس آن، بیشتر از ۸۰ هزار شاگرد به مکتب میروند. نزدیک به ۳۰ هزار آن را دختران تشکیل میدهند.

اما تا هنوز اکثر شاگردان زیر خیمه ها، روی زمین درس میخوانند. نبود مکتب و امکانات درسی، از مشکل اساسی معارف این ولایت است.

صرف چند مکتب در سمنگان دیده میشود که دارای چند پایه میز و چوکی است. وحیده نعمتی، دانش آموز لیسه انی ملکه، میگوید که اگر مسوول معارف میبود، کار هایی اساسی تری انجام میداد.

خود ریاست معارف این ولایت هم از امکانات خوبی برخور دار نیست. عبدالجبار مایار، معاون تدریسی معارف این ولایت، از نبود امکانات شکایت دارد.

اینکه وزارت معارف در راستای بهبود وضعیت معارف افغانستان به خصوص ولایت سمنگان چه پلانهای روی دست دارد، محمد صدیق پتمن، معین وزارت میگوید که در جریان رخصتی امسال این مشکل نسبتا حل خواهد شد.

تکنالوجی و انترنیت در افغانستان

مژده همراز دختر ۲۱ ساله با فامیل خود مثل دیگر خانواده ها، زندگی عادی دارد. او در سال ۱۳۸۱ شامل انستتیوت تکنالوژی معلوماتی گردید و با آنکه راه طولاني را از خانه اش تا انستتیوت میپیماید، او هیچگاهی خسته نشده و علا قه زیادی به تکنالوژی جهان عصر دارد.

مژده هم اکنون در میان ۳۵ پسر، یگانه دختریست که از انستتیوت تکنالوجی کابل فارغ گردیده است. در انستيتیوت تکنالوژی معلوماتی، در بخشهایی آی تی، نیتورکینگ، انترنت و دیگر بخشها تدریس صورت میگیرد.

استاد اصف، همکار یکی از استادان این انستتیوت میگوید که انستتیوت تکنالوژی معلوماتی، با امکانات مدرن مجهز است.

مژده در انستتیوت تکنالوژی معلوماتی کوشیده است که مسایل مدرن دنیا را بیاموزد و به باور او، زمینه کار برای فارغان این انستتیوت بسیار مساعد است.

او برای اولین بار به یک کمپنی مخابراتی مراجعه نموده و قبول شده است. با توجه به اینکه گرداننده گان انستتیوت تکنالوژی معلوماتی از امکانات خوب و مدرن خود یاد مینمامند، پرسش اینجاست که در طی شش سال گذشته، جامعه افغانستان چقدر با تکنالوژی مخصوصا انترنیت آشنا هستند.

هم اکنون در شهر کابل، چند انترنت کلپ محدود وجود دارد که تنها تعداد محدود جوانانیکه در موسسات کار مینمایند، به این انتر نت کلپ ها مراجعه مینمايند.

انترنت و استفاده از آن، به ولایات و حتی در ولسوالی ها افغانستان هم انتقال یافته و یک تعداد زیاد از آن استفاده مینمایند.

XS
SM
MD
LG