لینک های دسترسی

نشر مجدد کارتونی از پیامبر اسلام و مظاهرات محصلين اسلاميست پاکستانی


محصيلن پاکستاني بعنوان اعتراض عليه نشر مجدد يک کارتون جنجال بر انگيز پيامبر اسلام در دنمارک، بيرق د نمارک را در شهر کراچي امروز باتش کشيدند.

بيش از ۵۰ عضو يک گروه محصيلن بيناد گراي اسلامي در جاده هاي شهر کراچي اجتماع نموده و بخاطر اینکه حکومت پاکستان این موضوع را با حکومت دنمارک مطرح نساخته است، عليۀ پرويز مشرف شعار میدادند.

بروز چهارشنبه، چندين روزنامۀ دنمارکي کارتوني را دوباره منتشر ساختند که پيامبر اسلام را در حالي نشان ميدهد که يک دستار را که با يک بم در داخل آن پوشيد است، بسر دارد.

اين کارتون در دو سال گذشته، آشوبهاي خونيني را در جهان اسلام بر پا ساخت. مسئولين روزنامه هاي دنمارکي گفته اند نشر مجدد اين کارتون، بعد از آنکه پليس دسيسۀ قتل کارتونيست را ختثي ساخت، نمايانگر آزادي بيان است.

XS
SM
MD
LG