لینک های دسترسی

زمستان شدیدا سرد افغانستان


واشنگتن پوست صفحۀ اول بخش خبرهاي جهانيش را به مقاله ای با عکسهای رنگين از کابل، تحت عنوان "زمستان سرد، افغانها را سراسيمه ساخته است"، اختصاص داده است.

مقاله چنين شروع ميشود: اميد هاي پيشرفت و آرامش با جنگ، هواي سرد، وضع اقتصادي خراب و تنشهاي منطقوي از هم پاشيده است.

اگر قرار باشد که تمام مشکلات زمستان امسال را در يک جا متمرکز سازيم شايد چهار راهي قمبر نمونۀ از ان باشد.

مردمانيکه از نا آرامي ها فرار نموده اند، مزدور کارهائيکه بزور از ايران اخراج گرديده اند، مهاجرينيکه بعد از مسدود شدن کمپها در پاکستان مجبور به عودت به وطن شده اند و دهقانانيکه زمينها و منازل شان به اثر جنگهائيکه بين طالبان و قواي بين المللي ويران گرديده، همۀ شان درين ميداني که پر از خيمه هاي پلاستيکي و ترپال است، درين سرماي زمستان جمع گرديده اند.

بعضي از فاميل ها در قسمت مابيني خيمه ها جائي را حفر نموده با چوب و ذغالي که بدست مي آورند آتش نموده در اطراف آن شب هاي زمستان را که بعضاً به منفي ۲۵ درجۀ سانتي گراد پائين مي آيد، سپري مينمايند.

اين حتي به ستندرد هاي افغانستان نيز سردي بي سابقه است. در اطراف اين خيمه ها از طرف شب انسان فقط صداي بادي را ميشنود که به خيمه هاي پلاستيکي اصابت مينمايد و سرفۀ اطفالي که از سرما خوردگي رنج ميبرند.

اسماعيل جان يک جوان ۲۵ ساله از يک قريه در هلمند که دريکي ازين خيمه ها جاگزين گرديده ميگويد اين جاي زندگي انسان نيست.

اگر در قريۀ من جنگ نمي بود من هرگز به اينجا نمي آمدم. او ميگويد بعد از انکه طالبان در نزديک قريۀ او به قواي بين المللي حمله نمود و اين قوا به آن با بمبادمان واکنش نشان داد، برادر و خانمش در ماه گذشته کشته شدند.

اسماعيل جان و همسايه هايش يک موتر لاري را به کرايه گرفته تمام فاميل هايشان را به اين جا آورده اند که از قريۀ شان حد اقل ۴۵۰ کيلومتر فاصله دارد. آنها اميدوار بودند که در پايتخت به آنها کمک داده خواهد شد.

او ميگويد اينک من و شش طفلم درينجا افتاده ايم. هيچ چيزي براي خوردن نداريم و نميتوانيم از خود در مقابل هيچ چيزي دفاع نمائيم.

روزنامه مينگارد افغانها مردمان سرسخت، مقاوم به حالات و به حالات مشکل عادت نموده اند اما زمستان سرد امسال، جنگها در بعضي مناطق، آفات طبيعي، بحران اقتصادي و تنشهاي منطقوي همه با کينه توزي به اين مردم بيچاره ستيزه مينمايد.

با اين وضع اميدها براي پيشرفت و ثبات که بعداز سقوط طالبان شش سال قبل بوجود آمده بود، آهسته آهسته به يأس و نا اميدي مبدل ميگردد. به اساس آماريکه از طرف حکومت افغانستان هفتۀ گذشته بنشر رسيد بيش از ۵۰۰ تن با بيش از ۲۰۰ هزار مال و مواشي به اثر سرماي شديد تلف گرديده است.

از شفاخانه هاي بعضي از ولايات اطلاع داده شد که انگشتان دست و پاي تعدادي ازافغانها به سبب سرما زدگي قطع گرديده است.

اين همه مشکلات با وجود تلاشهای حکومت افغانستان و موسسات کمک رساني بين المللي، بوقوع پيوسته است. پروگرام غذائي جهاني سازمان ملل متحد ميگويد ۲۳ هزار تن مواد خوراکي به ۱۷ ولايت سرد سير کشور قبل از شروع زمستان انتقال داده شده بود که براي ۳۲۵ هزار نفر تا فصل بهار کافي بود.

اما مامورين رسمي توزيع مواد کمکي ميگويند با بارش بيسابقۀ برف بسياري راه ها مسدود گرديده احتياج به مواد ارتزاقي بيشتر گرديد.

در قيم آرد در بعضي نواحي ۶۰ الي ۸۰ فيصد افزايش بعمل آمد که علت عمدۀ آنرا محدوديت ها از طرف کشورهاي همسايه براي فروش مواد در افغانستان خوانده شده است.

مقامات افغاني ميگويند آنها نيز تلاش ورزيده اند تا از يک فاجعۀ انساني جلوگيري بعمل آيد اما آنها شکايت دارند که عدم موجوديت هم آهنگي در فعاليتهاي کمک رساني و عدم اعتماد بين مؤسسات کمک رساني بين المللي و حکومت سبب تأخير کمکهاي لازمه بمردم مستحق گرديده است.

XS
SM
MD
LG