لینک های دسترسی

وضع خبر نگاران و ژورناليستان در جهان


کميتۀ حفاظت از خبر نگاران مي گويد، سال گذشته نسبت به ۱۳ سال گذشته تعداد بيشتر ژورناليستان کشته شده اند.

گزارش سالانۀ نظارت از ژورناليستان ميگويد، چين قبل از مسابقات المپيک قريب الوقوع، در تعهدش مبني بر آزادي مطبوعات ناکام مانده است.

کميتۀ حفاطت از خبرنگاران در گزارش ساليانه اش ميگويد، سال گذشته حدود ۶۵ ژورناليست هنگام تهيه گزارش کشته شده اند که نصف اين تعداد در عراق کار ميکردند.

چنين معلوم ميشود که عراق بحيث مرگبار ترين محل کار براي خبرنگاران باقيمانده است.

کميتۀ حفاظت از ژورناليستان همچنان خاطر نشان ميسازد که چين کشوريست که بيشترين تعداد خبرنگاران را زنداني کرده است.

باب دايز انسجام دهندۀ پروگرام آسيايي اين کميته ميگوید: "بسياري گروه ها، انجام مسابقات المپيک در چین را بحيث يک دريچۀ فرصت براي تشويق تغير و يا حتي وادار ساختن به تغير در چين مينگرند.

اما ما ميبينيم که اين دريچۀ فرصت به بسيار سرعت بسته ميشود. ما شدت عمل حکومت را در برابر هرنوع تغير قابل ملاحظه در ميطوعات مشاهده ميکنيم."

هر چند چين ميگويد که خبرنگاران خارج آزاد اند که در مورد هرموضوع مربوط مصاحبه هاو گزارشها تهيه کنند، اما گزارشگراني که سعي نمودند اعتراضات ضد حکومت را گزارش دهند، از انجام آن منع و در بسا اوقات باز داشت وحتي لت وکوب شده اند.

ديزي درمورد مبدل شدن «گوش کنجکاو نا شنواي» کميتۀ بين المللي المپيک دربرابر تقاضا هاي ژورناليستان بخاطر آزادي مطبوعات و حقوق در چين، چنين انتقاد ميکند.

او میگوید: "براي ما اين بسيار مايوس کننده تر است که کميتۀ حفاظت از خبر نگاران فشار بيشتر را بالاي چين بخاطر ايفاي تعهداتش بعمل نمي آورد."

صوماليه در بين خطرناکترين کشور ها براي ژورناليستان در افريقا معرفي شده و و بعد از عراق با هفت تلفات در درجۀ دوم قرار گرفته است.

کميتۀ حفاطت از خبرنگاران همچنان دربارۀ آزادي مطبوعات در روسيه اظهارنگراني ميکند، روسيه تعريف افراطيت را گسترش داده و آنرا بحيث جنايتي براي مبطوعات بخاطرانتقاد از مقامات عامه تلقي ميکند.

کميتۀ متذکره ميگويد، مامورين حکومتي، گروه هاي سياسي، اعضاي پارلمان و گروه هاي جنايتکار وسيعاً در عقب حملات بر خبرنگاران در سرتاسر جهان قرار دارند. اين گروه ميگويد، ۸۵ در صد قتلهاي خبرنگاران در ۱۵ سال گذشته بدون سرزنش طرف مسئول باقي مانده است.

گزارش به بعضي انکشافات مثبت نيز اشاره دارد وميگويد، سال گذشته کدام تلفات در ارتباط به کار در فليپين و کمبوديا دو کشوري صورت نگرفته که بحيث کشور هايي فهرست شده که حملات عليۀ ژورناليستان در سالهاي گذشته در آن در حال افزايش بوده است .

XS
SM
MD
LG