لینک های دسترسی

جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده در قسمت حل منازعات در افريقا مداخله کرده است.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد حکومتش در قسمت حل منازعات افريقا فعالانه دخيل ميباشد، اما او ميگويد ايالات متحده همچنان در بسياري از مؤفقيت هاي اين قاره نيز دخيل بوده است.

آقاي بش که مصروف يک سفر به پنج کشور افريقائي ميباشد امروز در شهر کوتونوي کشور بنين بخبرنگاران گفت تبارز دادن مؤقفيت هاي کشور هاي افريقائي بساير کشورهاي اين قاره کمک ميکند درک نمايند که چه چيزي ممکن ميباشد. اما او گفت هدف سفر او همچنان يافتن راه هاي پيشرفت در نقاط آشوب زدۀ آن قاره ميباشد.

آقاي بش بعد از مذاکرات مختصر با تامس بوني ياي، رئيس جمهور و قبل از مواصلت به تانزانيا اين تبصره ها را بعمل آورد.

رئيس جمهور ايالات متحده از آقاي يايي ستايش نموده گفت اين رهبر افريقائي به بعضي حقايق و ارزش ها، بشمول ريشه کن کردن فساد اداري و تقويت ديموکراسي معتقد ميباشد. آقاي يايي گفت همقطار امريکائي اش به افريقا توجۀ زيادي مبذول داشته است، مخصوصاً از طريق ابتکار براي مبارزه با ملاريا و ايدز.

آقاي بش همچنان از تصميم خود مبني بر عدم اعزام عساکر بمنطقۀ آشوب زدۀ دارفور مدافعه نموده گفت او اين تصميم را باساس مشوره هاي مشاورين نظامي خود اتخاذ کرده است. او اصرار ميورزد که حکومتش درين مورد نقش فعالي بازي کرده است.

XS
SM
MD
LG