لینک های دسترسی

راکت ايالات متحده بر قمر مصنوعي از کار افتاده اصابت کرد


مقامات دفاعي ايالات متحده گفتند راکتي که از يک کشتي بحريۀ ايالات متحده شليک شده بود بفاصلۀ بيش از ۲۰۰ کيلومتري زمين بر يک قمر مصنوعي از کار افتادۀ ايالات متحده که در حال سقوط بود، اصابت نموده و آنرا از بين برد.

وزارت دفاع ايالات متحده گفت راکت بروز پنجشنبه بساعت ۳۳۰ بوقت گرنويچ بر قمر مصنوعي اصابت نمود.

وزارت دفاع گفت مقامات شايد ظرف يک روز تائيد کنند که آيا تانک مواد سوخت که علت عمدۀ نگراني بود، هدف قرار گرفته است يانه.

مقامات ايالات متحده ميگويند اگر اين قمر مصنوعي بزمين سقوط ميکرد، انتشار ۴۵۰ کيلوگرام مواد سوخت شايد خطر صحي توليد مينمود.

اين قمر مصهوعي اندکي بعد از پرتاب بفضا در ۱۴ ماه قبل مخابرات خود را با کنترولرها قطع نموده و آهسته آهسته شروع بسقوط بسوي زمين نمود.

روسيه و چين از سقوط دادن اين قمر مصنوعي انتقاد نموده ميگويند که ممکن است اين اقدام به امنيت فضا ضرر برساند.

چين تقاضا نمود که ايالات متحده در مورد شليک راکت اطلاعات فراهم نمايد و بخاطر خسارات احتمالي ناشي ازين اقدام ايالات متحده، بحالت آماده باش قرار دارد.

وقتي چين سال گذشته يک قمر مصنوعي خود را در فضا تخريب کرد، ايالات متحده و سايرين آن کشور را مورد انتقاد قرار دادند.

براين وت من، سخنگوي وزارت دفاع ايالات متحده اين اتهام را رد کرد که سقوط دادن قمر مصنوعي يک آزمايش اسلحۀ جديد ضد قمر مصنوعي ايالات متحده بود.

XS
SM
MD
LG