لینک های دسترسی

در قبرص امروز دور دوم انتخابات رياست جمهوری جريان دارد


راي دهندگان در قبرص امروز در انتخابات براي يک رئيس جمهور جديد اشتراک ميکنند. اين انتخابات بين دو کانديدي صورت ميگيرد که هردو طرفدار وحدت مجدد با قبرصي هاي ترک نژاد هستند.

درين انتخابات ديميتريس کرستوفياس، رئيس حزب کمونيست بمقابل ايوانيس کسوليدس محافظه کار کانديد ميباشد.

تاسوس پپداپولوس، رئيس جمهور فعلي که مخالف وحدت مجدد با قبرصي هاي ترک نژاد بود، هفتۀ گذشته در دور اول انتخابات از مسابقه خارج شد.

اکثر ناظرين پيشگوئي ميکنند که تفاوت آرا بين کرستوفياس و ايوانيس کسوليدس، کانديد محافظه کار، کم خواهد بود.

اگر کرستوفياس انتخاب گردد، يگانه رئيس دولت کمونيست يک کشور عضو اتحاديۀ اروپائي خواهد بود. وحدت مجدد بين قبرص يوناني نژاد ها در جنوب و قبرص ترک نژادان در شمال راه را براي ترکيه هموار ميسازد تا مساعي اش را براي عضويت در اتحاديۀ اروپائي تشديد کند.

جمهوريت قبرص تحت رهبري يوناني نژادان که توسط جامعۀ بين المللي برسميت شناخته شده است، در حال حاضر مخالف عضويت ترکيه در اتحاديۀ اروپائي است زيرا ترکيه از افتتاح علائق تجارتي با نيکوسيا امتناع ميورزد.

XS
SM
MD
LG