لینک های دسترسی

هند و بنگله ديش با ارتباطات خط آهن بهم نزديکتر شدند


کشور های همجوار هند و بنگله ديش، با اعاده ارتباط مستقيم خط آهن مسافر بر بين دو کشور، برای اولين بار از بيش از چهل سال به اين طرف، يک گام ديگر باهم نزديکتر شدند.

مامورين حکومت مؤقت بنگله ديش ميگويند که آنها به يک تقاضای عمده هند موافقه کرده اند که کتاره را در امتداد خط آهن در نزديکی سرحد بين دو کشور اعمار نمایند.

خدمات مستقيم ارتباط قطار آهن بين دوکشور بعد از جنگ بين بنگله ديش و پاکستان در سال ۱۹۶۵، هنگام مختل شد که پاکستان شرقی بحيث يک کشور مستقل بنام بنگله ديش در سال ۱۹۷۱ تاسيس گرديد.

XS
SM
MD
LG