لینک های دسترسی

عمليات اسرائيل در غزه ۴۶ نفر را هلاک ساخت.


امروز يک عمليات شديد قواي نظامي اسرائيل در باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس باعث قتل ۴۶ فلسطيني گرديد. اين مهلک ترين حملۀ اسرائيل در بيش از يک سال ميباشد.

عساکر اسرائيلي، بحمايت طيارات جنگي و تانک، در مساعي جهت متوقف ساختن شليک راکت بر جنوب اسرائيل، با تندروان فلسطيني در نزديک شهرک شمالي بيت هنون و جبليه جنگيدند.

مقامات شفاخانه هاي فلسطيني ميگويند تقريباً مناصفۀ کساني که کشته شده اند اهالي، بشمول حد اقل دو طفل ميباشند. گفته ميشود که سايرين تندروان بودند.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد درين جنگ ها دو عسکر کشته و چندين تن ديگر مجروح شدند.

در عين زمان، تندروان غزه در حدود ۴۰ راکت و مرمي هاوان بر جنوب اسرائيل شليک کردند. بعضي ازين راکت ها در شهر ساحلي اشکلان فرود آمد. اردوي اسرائيل ميگويد در حمله بر اشکلان سه نفر ملکي مجروح شدند.

در هفتۀ جاري در تشديد حملات اسرائيل در پاسخ بحملات راکتي که از غزۀ تحت کنترول حماس بجنوب اسرائيل صورت ميگيرد، بيش از ۶۰ نفر کشته شدند. در يکي ازين حملات بروز چهارشنبه يک فرد ملکي اسرائيل کشته شد. محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني از اسرائيل و حماس تقاضا ميکند تا خشونت را متوقف سازند.

XS
SM
MD
LG