لینک های دسترسی

ديميتری (ميد ڤييديڤ) هفتاد فيصد آرای سرتاسری را در انتخابات رياست جمهوری روسيه، بدست آورد


ديميتری (ميد ڤييديڤ) جانشين برگزيده شده ولاديمير پوتين، هفتاد فيصد آرای سرتاسری را در انتخابات رياست جمهوری روسيه، بدست آورده است.

هر چند مراجعۀ مردم بمراکز رای دهي برای انتخاب رئيس جمهور جديد روسيه بروز يکشنبه يک سابقۀ ملی را تعين کرد، اما « گولوس» گروه مستقل حقوق رای دهندگان روسيه ميگويد، سازمان مربوط آن گروه، تیلفون های بيشمار رای دهندگان را دريافت داشته که از مجبور ساخته شدن شان در جهت رفتن به بمراکز راي دهي، شکايت کرده اند.

رئيس يک هيات ناظرين مربوط به شورای پارلماني اروپا مي گويد که نتايج انتخابات ارادۀ مردم روسيه را انعکاس داده است، اما دسترسي غيرعادلانه به مطبوعات، منصفانه بودن راي دهی را بطور عموم مورد سوال قرار ميدهد.

آقاي مد ڤييديڤ در اولين کنفرانس مطبوعاتي اش بحيث رئيس جمهور جديد روسيه گفت او مسئوليت کامل امور خارجي را بدست خواهد گرفت.

وي گفت آقاي پوتين به دفتر صدارت روسيه در عمارت فدراسيون روسيه نقل مکان خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG