لینک های دسترسی

اعضای پارلمان افغانستان علیه چاپ مجدد کارتون پيامبر اسلام


بيش از ۲۰۰ عضو پارلمان افغانستان در کابل در اعتراض به چاپ مجدد يک کارتون در دنمارک که به پيامبر اسلام توهين ميکند و تهيۀ يک فلم هالندي که اسلام را مورد انتقاد قرار ميدهد و عنقريب بنمايش گذاشته خواهد شد، در کابل راه پيمايي نمودند.

اعضاي پارلمان افغانستان در حاليکه بروز سه شنبه در خارج عمارت پارلمان مظاهره کردند، از حکومات هالند و دنمارک خواستند تا از اهانت هايشان عليۀ اسلام جلوگيري نمايند.

آنها هچنان بيانيه ايرا قرائت نمودند که در آن از ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور هاي اسلامي خواسته شده تا جلو چنين اعمال کشور ها را که بگفتۀ آنها باعث برخورد هاي خطرناکي خواهد شد بگيرند.

چندين روزنامه دنمارکي اخيراً يک کارتون پيغمبر اسلام را تجديد چاپ نمودند که در آن وي دستاري بسر دارد که شباهت به بم دارد.

اين قانونگزاران هچنان از يک سياستمدار هالندي انتقاد نمودند که در نظر دارد فلمی را به نمايش بگزارد که قرآن را منحيث يک کتاب فاشيست نشان داده است.

XS
SM
MD
LG