لینک های دسترسی

میزان و جهت سهمگیری عرب ها و مسلمان های امريکا در انتخابات انیکشور


همه پرسي های اخير نشان ميدهد اکثريت عربها و مسلمانهای امريکائي در انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر امسال به کانديد حزب ديموکرات رأی خواهند داد.

اين يک تغير فاحش در دادن رأی اين دو حزب است که هشت سال قبل اکثريت آنها به جورج بش، کانديد حزب جمهوري خواه رأي داده بودند.

به اساس همه پرسي سرتاسري اخير، در بين عربهای امريکائي در مورد مبارزات انتخاباتي سال ۲۰۰۸ ، عامل تغيیر افکار مسلمانان در انتخاب حزب دیموکرات، تا اندازه زياد خود رئيس جمهور جورج بش بوده است.

به اساس اظهارات جان زاگبي، رئيس مؤسسۀ امار گيري بين المللي زاگبي، يک موسسه مستقل که اين سروي را انجام داده است، حدود هشتاد در صد عربهاي امريکائي، در مورد اجرآت کار آقاي بش برداشت منفي داشته اند.

جان زاگبی میگوید: "علت درجه يک، البته جنگ عراق و مخالفت آنها به سياستهای رئيس جمهور بش، در مورد جنگ عراق و بطور عام در منطقه است. مسئلۀ دوم، قانون موسوم به وطن پرستيست.

آزاديهاي مدني حقيقتاً يکي از تشويشهاي همۀ عربهاي امريکائي، بشمول مسايل آزاديهاي مدني، بعد از يازدهم سپتمبر نیباشد.

مسئلۀ سوم جنگ عليه دهشت افگنيست که عربهاي امريکائي چنين احساس مينمايند که آنها به نحوي از انحاء هدف قرار گرفته اند، و قراريکه ۳۵٪ آنها گفته اند، چنين احساس مينمايند که عليه آنها از تبعيض کار گرفته شده است."

زاگبي خاطر نشان مينمايد عربهاي امريکائي بطور عنعنوي، بين ديموکراتها، جمهوريخواهان و کانديدان مستقل، بطور مساويانه تقسيم شده بودند - اما در سال ۲۰۰۲ بعد از انکه جورج بش رئيس جمهور فعلي در بين عربها و مسلمانان مبارزات شديد انتخاباتي را براه انداخت، اکثريت آنها به او رأی دادند.

ولی هشت سال بعد، اکثريت کامل آنها به سبب دلايل متعددی به ديموکراتها، مخصوصاً اگر اوباما کانديد حزب ديموکرات گردد، رأي خواهند داد.

او میگوید: "واضحاً دليل اولي، همان چيزيکه اوباما را در بين اکثريت امريکائيها به شهرت بيشتر رسانيده است، جذابيت اوست. او جذبۀ خاصي دارد، همچنان پيغام او در مورد سياست خارجي به اصول چندين جانبه استوار است."

آقاي زاگبي ميگويد تصاميم رأي دهندگان عرب تنها به سياست خارجي و مسايل مربوط به آزاديهاي مدني وابسته نبوده، بلکه مسايل اقتصادي، حفظ الصحه و مهاجرت نيز در تصميم گيري آنها تأثير دارد.

در حدود يک عشاريه دو مليون عرب امريکائي واجد شرايط رأي دهي اند. آنها در ايالاتي چون مشيگن که هفت فيصد رأي دهندگان را تشکيل ميدهند، تأثير بسزائي خواهند داشت. همچنان در ايالات به اصطلاح نوسان کننده طريق رأي دادن آنها در برد و يا باخت کانديد يک حزب معين، سرنوشت ساز خواهد بود.

آقاي زاگبي خاطر نشان مينمايد که ۲۵٪ مسلمانهاي امريکائي مردمان افريقاي الاصل اند که طبيعتاً به ديموکراتها رأي ميدهند. قسمت بيشتر مسلمانهاي امريکائي مهاجريني اند که از جنوب آسيا، شرق ميانه و شرق آسيا آمده اند.

به اساس مطالعات، نسل اول اين مهاجرين بيشتر به کانديدان حزب ديموکرات رأي ميدهند. يک سروي ديگري که از جانب شوراي روابط امريکائيهاي مسلمان در ماه جنوري بنشر سپرده شد، نشان ميدهد که ۴۹٪ آنهائيکه خود را مسلمان ميپندارند، به حزب ديموکرات متعلق اند و تعداد مسلمانهائيکه خود را به حزب جمهوري خواه وابسته ميدانند، از ۱۷ فيصد در سال ۲۰۰۶، به هشت فيصد کاهش يافته است.

همچنان به اساس اين سروي در بين اکثريت مسلمانهاي امريکائي که در سال دو هزار در پيروزي آقاي بش سهيم بوده اند، احساس مايوسيت ديده شده است.

نهاد عواد مدير اجرائيۀ تشکيلات مذکور ميگويد: "مسلمانهاي امريکا از کانديد آنوقت رياست جمهور از حزب جمهوريخواه جورج بش مستقيماً شنيدند که حقوق مدني آنها را مانند ساير امريکائي ها، دفاع خواهد نمود.

و در بازديدهاي خصوصي با نمايندگاه مسلمانان وعده داد که با آنها يکجا کار خواهد کرد و تا وقوع حادثۀ يازدهم سپتمبر چنين هم کرد. ولی حادثه یازده سپتمبر روابط بين مسلمانها و حکومت او را تغير فاحش داد.

بعداً قانون موسوم به وطنپرستي منظور گرديد که سياستهاي زيادي به جوامع مسلمان تأثيرات منفي افگند."

نهاد عواد ميگويد مسلمانان امريکائي بخاطري تغيیر حزب دادند که فکر ميکنند دفاع از حقوق مدني آنها تحت ادارۀ جورج بش، مخصوصاً بعد از حادثۀ يازدهم سپتمبر، رو به خرابي گذاشته است.

آقاي عواد ميگويد همه پرسي ها نشان ميدهد تمايل بيش از يک میليون رأي دهندۀ مسلمان بجانب حزب ديموکرات بوده و در بين عربهاي امريکائي که بيشتر آنها مسيحي اند، وجوه مشترکي درين مورد موجود است.

XS
SM
MD
LG