لینک های دسترسی

بزرگترين شهر پاکستان در تاريک مطلق قرار گرفت


مامورين پاکستاني ميگويند که يک منازعه روي عدم پرداخت مصارف برق باعث قطع جريان برق در کراچي شده و ۱۳ مليون باشنده ان شهر در تاريکي مطلق قرار گرفتند.

يکي از دستگاههای عمده برق، صبح پنجشنبه جريان برق را بعد از ان قطع نمود که شرکت محلي برق متهم به عدم پرداخت بيش از نيم مليارد دالر مصارف برق گرديد.

اداره ملي انکشاف آب و برق ميگويد که شرکت تهيه برق کراچي تقريبا ۵۵۰ مليون دالر از درک مصارف برق مقروض ميباشد و به چندين مکتوب پرداخت اين قروض پاسخ نداده است.

مامورين شرکت برق کراچي ميگويند که آنها در بعضي از قسمتها جريان برق را اعاده کردند و روي جريان کامل، به تمام بخشها کار ميکنند.

شهر کراچي پاکستان مرکز تجارتي آنکشور است و يکي از بنادر عمده بوده و تمام صنايع و مرکز تبادله اسعار پاکستان، در همين شهر واقع است.

XS
SM
MD
LG