لینک های دسترسی

مالتا به شمارش آرای انتخابات پارلمانی آغاز کرده است


شمارش آراي اولين انتخابات پارلماني در مالتا از زمانيکه به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ شامل شد، امروز يکشنبه آغاز گرديد.

در حاليکه تعداد افراد راي دهنده بروز شنبه به ميزان تقريبا ۹۳ فيصد بلند رفت بازهم آراي شمار شده از انتخابات گذشته يک اندازه کمتر است اين انتخابات، حزب برسر اقتدار مليت خواهان، لارنس گانزي صدْر اعظم انکشور را در برابر حزب کارگر برهبري الفرد سانت قرار داده است.

نتائج انتخابات نشان خواهد داد که اين مستعمره سابق برتانيه که در آن صرف يک حزب براي دو دهه، با يک وقفه حکومت نمود، تغيير مسير خواهد داد و يا نه؟

مليت پرستان از سال ۱۹۸۷ به اينطرف در مالتا حکمروائي کرده اند، به استثناي غياب دو ساله از قدرت در سالهاي ۱۹۹۰که حزب کارگر انکشور در آن مدت اقتدار را بدست گرفت و مقام صدارت را آقاي سانت بعهده داشت.

XS
SM
MD
LG