لینک های دسترسی

بان کی مون: گزارش شدت در خشونت در سال قبل در افغانستان


يک گدارش تازه موسسه ملل مشعر است خشونت و شدت عمل های دهشت افگنان در افغانستان در سال قبل، بشدت ازدياد يافت و بيش از هشت هزار تن در حوادث مربوط به جنگ، کشته شدند.

بان کي مون، سرمنشي ملل متحد، در یک گزارش منتشره اش بروز دوشنبه گفت، بيم از آن دارد که يک پنجم کشته شدگان، افراد ملکي بوده اند.

او همچنان از تزئيد حملات بر کارمندان امداد های بشری و کاروان های حامل مواد تعاوني، ياد کرده است.

سر منشي موسسه ملل گفته است شورشيان، گروه های مسلح و اقتصاد وابسته به قاچاق مواد مخدر، همه تهديدات شديدی را متوجه ثبات افغانستان ساخته و گفته است که خشونت اينک به شمال غرب کشور سرايت کرده است - مناطقی که در گذشته آرام بوده اند.

راپور منتشره بان کي مون، سرمنشي موسسه ملل، همچنان از تبديل شدن جنگ تعاملي بين قواي غربي و طالبان بيک شورش ياد کرده است که در آن از حملات انتحاری، قتل های عمدی، اختطاف ها و تعبيه بم در کنار جاده ها ياد شده است.

XS
SM
MD
LG