لینک های دسترسی

اجلاسیه مالی رهبران اتحاديه اروپا در بروکسل


رهبران اتحاديه اروپا در بروکسل جمع شده اند تا برای با ثبات ساختن بازار مالی، مباحثاتی را انجام دهند. آنها همچنان روی يک تقسيم اوقات جدی، برای تطبیق اصلاحات انرژی و مبارزه با تغيير اقليم، صحبت خواهند کرد.

يک بيانيه اتحاديه اروپا حاکيست که سران کشور های عضو درين جلسه دو روزه که امروز آغاز شد، شرکت کرده اند.

آنها همچنان رهنمايی های را برای رشد اقتصادی و فرصت های کار يابی در اين بلاک بيست هفت کشور، ارائه مینمایند.

علاوتا، توقع ميرود که رهبران روی پيشنهاد جنجال بر انگيز فرانسه، برای تشکيل يک اتحاديه کشور های مديترانه که شامل کشور های افريقايی و شرق ميانه باشد، گفت و شنود های را انجام ميدهند.

انگيلا ميرکل صدراعظم جرمنی در مورد پيشنهاد تشکيل يک گروه کشور های مديترانه که بعضی از کشور هاي عضو اتحاديه اروپا را در بر نميگيرد، مخالفت شديد نمود.

هوزه مانويل بروسو، رئيس کمسيون اروپايي در ماه جنوری گفته بود که طرح پيشنهادی کاهش کاربن براي هريک از مستهلکين اروپايي، چهار دالر و سي و هفت سنت، در يک هفته تمام خواهد شد.

وي همچنان هوشدار داد که اگر اين عمل انجام نيابد، نقصان آن ده مراتبه بزرگتر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG