لینک های دسترسی

تأثیر ادویه جات بر دقیت و افسردگی


محققين ميگويند که مطالعات منتشر ناشده نشان ميدهد که پروزاک و سه دوای مشابه ضد افسرده گی، صرف در واقعات بسيار شديد افسرده گی نتايج قابل توجه داشته است.

اين مطالعه، سوالات جديدی را در مورد موثريت چند دوای مشهور برای افسرده گی بميان آورده است.

اين ادويه جات برای آن در نظر گرفته شده است که حفظ سيروتونين را که يک مادۀ فعال عصبي است، به يک سطح دوامدار آن مساعدت بخشد.

اين مطالعۀ جديد ميگويد که ادويۀ مذکور برای بخش اعظمي از مليون ها مريضی که اين ادويه را مصرف ميکنند، کمک بسيار ناچيزی فراهم ميکند.

ساينس دانان برتانيه، کانادا و ايالات متحده امريکا اين مطالعه را براه انداخته اند. اين گروه مطالعاتی، با استفاده از لايحۀ مقررۀ آزادی، معلومات گزارش های غير منتشره را در مورد ۳۵ آزمايش کلينيکي چهار دوای مورد نظر، بدست آوردند.

در آزمايش هاي کلنيکي، افراد مصاب به افسرده گی با يک دوای ضد افسرده گی يا تابليت عاری از دوا که موسوم به پلاسيبو است، تحت تداوی قرار گرفتند.

مریضان نميدانستند از کدام ادويه به ايشان داده شده است. گزارش جديد ميگويد آنهاييکه با ادويه تداوی شدند، بهبود یافتند. اما شمار قابل مقايسۀ آنهاييکه برايشان پلاسيبو تطبيق شده بود، نيز بهبود حاصل کردند.

اين گزارش ميگويد که اين ادويه، صرف در مريضان بسيار شديد افسرده گي، نتايج موثر داشته است.

دو ادويۀ بسيار عمده درين مطالعه، فلوکسيتين معروف به پروزاک و پاروکستين که در امريکا بنام پاکسيل بفروش ميرسد، مورد بررسي قرار گرفت. ادويه ديگر، ڤينلا فاکسين و نيفازودون بود.

کتابخانه عامۀ ساينس دريافت های ماه گذشته را در نشريۀ پلوس ميديسن چاپ نمود. بينيديتو ڤيتيلو که يک داکتر روانی در انستيتوت ملي صحت روانی ايالات متحده امريکا بوده و درين مطالعه شرکت نداشت، ميگويد نتايج دست آمده تعجب آور نبوده است.

وي ميگويد که دکتوران رواني براي سالها ميدانستند که ادويۀ مذکور در مريضان بسيار شديد، بيشترين موثريت را دارد.

اما وي ميگويد براي کسانيکه ضرورت به کمک دارند مهم است که در نتيجۀ اين گزارش، تقاضا براي کمک را به تأخير نياندازند.

منتقدين گزارش ميگويند که ادويۀ مذکور نسبت به زمانيکه مطالعه اجازه داده است، وقت بيشتر را ميگيرد تا تأثير آن آغاز گردد.

آنها همچنان ميگويند که دوکتوران بعضاً قبل از انتخاب يک دوا براي تداوي افسرده گي چندين ادويۀ ضد افسرده گي را براي يک مريض تجويز ميکنند.

دوا هاي آيندۀ ضد افسرده گي شايد مواد بيشتر از سيروتونين را هدف قرار دهد. ساينس دانهاييکه از طرف انستيتوت ملي صحت روان تمويل ميگردد دريافت نموده اند که ممکن انزايم موسوم به «جي اس کي ۳ بي» يک نقش بزرگي در افسرده گي داشته باشد.

آنها دريافت نمودند که موش هاي با سويه هاي پايين سيروتونين و علايم افسرده گي با بلاک نمودن اين انزايم بهبود مي يابند.

XS
SM
MD
LG