لینک های دسترسی

وضع آشفتۀ اقتصادی بيش از يک میليون افريقايی


مقامات امور خيريۀ ملل متحد مي گويند قريب يک مليون نفر در جنوب افريقا از تاثيرات سيلابها، طوفان هاي بحري و باران هاي شديد اخير صدمه ديده اند.

مقامات مي گويند وضع جوي شديدي که ماه اکتوبر گذشته آغاز يافت زندگي حدود ۹۸۷ هزار نفر را متاثر ساخته است.

آنها ميگويند ، مدغاسکربا بيش از ۳۳۲ هزار نفر که در اثر طوفان ها و سيلابها متضرر شده اند، شديد ترين خسارات را متقبل شده است.

سيلاب ها و طوفان ها منازل را ويران کرده و جاده ها و مزارع را در منطقه از بين برده است. فدراسيون بين المللي صليب سرخ وهلال احمر ميگويد، بسياري خانواده ها در حاليکه تمام مواشي و اثاثيۀ شانرا از دست داده اند، در پناهگاه هاي موقتي بسر ميبرند.

ملل متحد ميگويد، وضع بد جوي امسال پايان يافته اما مشکلات تا ختم ماه اپريل هنوز پا برجا خواهد بود.

XS
SM
MD
LG