لینک های دسترسی

در حاليکه دپلومات هاي خارجي از تبت ديدن کردند از احتجاجات تازه درانجا گزارش داده ميشود.


امروز در حاليکه دپلومات هاي ايالات متحده، جاپان و چندين کشور اروپائي يک سفر شان را به تبت که تحت نظارت شديد قرار داشت تکميل نمودند، از احتجاجات تازه گزارش داده شد. سفر دپلومات ها را حکومت چين تنظيم کرده بود.

کمپاين بين المللي براي تبت و حکومت تبعيدي تبت گفتند دو احتجاج جديد در نزديک معابد عمدۀ بودائي در لاسا، جائي که مظاهرات بتاريخ ۱۴ مارچ خشونت بار شد، رخ داده است.

دپلومات هاي ۱۵ کشور، طي سفري که توسط حکومت چين منظور شده بود از مرکز تبت ديدن کردند.

سفارت ايالات متحده در بيجنگ طي بيانيه اي گفت تقسيم اوقات سفر به لاسا توسط حکومت تعيين شده بود و شاملين اين سفر قادر نبودند از تقسيم اوقات انحراف کنند و يا بصورت مستقل حرکت نمايند. اين نمايندگان همچنان اجازه نداشتند بدون نظارت عمال حکومت با مردم محل صحبت نمايند.

بروز پنجشنبه در حدود ۳۰ راهب بودائي از معبد جوکهانگ يک سفر مشابۀ ژورناليستان خارجي را که توسط حکومت چين سازمان داده شده بود، مختل ساختند. اين راهبان از فقدان آزادي مذهب شکايت کردند.

XS
SM
MD
LG