لینک های دسترسی

مردم زمبابوي در انتخابات عمده راي ميدهند.


مراکز راي گيري زمبابوي که سرنوشت رابرت موگابي، رئيس جمهور ديرينۀ آن کشور را تعيين ميکند، مسدود شده است.

امروز مليون ها نفر براي رئيس جمهور، پارلمان و شوراهاي محلي آن کشور راي دادند. مقامات در مورد تعداد راي دهندگان ارقامي ارائه نکرده اند ولي يک خبرنگار صداي امريکا

ا ميگويد چنين بنظر ميرسد که تعداد راي دهندگان در هراري پايتخت و ولايت مشونالند غربي کمتر است.

عمليۀ راي گيري، بصورت عموم مسالمت آميز است، اگرچه در منزل کانديد حزب حاکم در شهر بولاوايا بمي منفجر گرديد. از تلفات و يا جراحاتي گزارش داده نشده است.

آقاي موگابي و رقبايش، سمبا مکوني و مورگن شنگيراي، همه حين راي دهي در هراري پيشگوئي کردند که پيروز ميشوند.

آقاي شنگيراي، طي صحبت با خبرنگاران اين بيانات خود را تکرار کرد که حکومت کوشش ميکند آرا را بدزدد. جنبش ديموکراتيک براي تغير گفت بعضي از مامورين آن حزب از داخل شدن بمراکز راي دهي منع شدند.

آقاي موگابي اتهامات تقلب را رد کرده ميگويد وجدانش به او اجازه نميدهد که تقلب کند.

XS
SM
MD
LG