لینک های دسترسی

هشدار چين در مورد حملات انتحاری تبتی ها


مقامات امنيت عامۀ چين مي گويند، بعقيده آنها فعالين آزادي تبت در بخشي از مبارزۀ شان مبني بر اعمال فشار بخاطر استقلال، پلان براه انداختن حملات انتحاري را دارند.

فو هيپنگ سخنگوي وزارت امنيت عامه چين طي يک جلسۀ اطلاع دهي در مورد تحقيقات حکومت چين روي نا آرامي هاي اخير در تبت گفت، پلان بعدي قواي استقلال طلب تبت اينست تا گروه هاي انتحاري را سازمان دهند.

او در اين مورد و ساير مسايل تفصيلات ارائه نکرد اما به ملامتي دلاي لاما، رهبر تبعيدي روحاني تبتي ها بخاطر طرح خشونتهاي ضد چين دوام داد.

حکومت تبعيدي تبت اين ادعا هاي چين را بسرعت تکذيب کرده گفت در اينمورد نگران است که عساکر چين شايد خود را بحيث تبتي ها عيار ساخته و حملات بر فعالين تبتي را براي بي اعتبار ساختن آنها براه اندازند.

چين با در نظر داشت خشونتهاي اخير، بطور مداوم دلاي لاما را به حمايت مخفيانه از استقلال و خشونت ملزم ميکند.

XS
SM
MD
LG