لینک های دسترسی

در مطبوعات جهان: مشکلات که ناتو با آن مواجه است، در هيچ جای ديگر واضح تر از افغانستان نبوده است


در مطبوعات جهان، دو مقاله از روزنامۀ انترنيشنل هرالد تريبيون و سر مقاله از مجلۀ تايمز بر گزيده ايم.

در مقاله چاپ شده در روزنامه انترنيشنل هرالد تريبيون، موضوع ناتو و حوادث افغانستان بین گردیده است.

قرار است ناتو در گردهم آئي روز چهارشنبه اش، سه کشور جديد را به عضويت خود شامل سازد. اما بايد در نظر داشت که آيا هنوز هم اين اتحاديه آنچه را اروپائيها ميخواهند عضوش شوند، باقي خواهد بود و يا خير؟

چانس شامل شدن ناتو به ۱۱ کشوريکه بعد از ختم جنگ سرد به اين اتحاديه شامل شده اند، ثابت ساخته که يک مشوق خوب براي ديموکراسي بوده است.

ما اميدواريم ناتو بتواند به کشورهاي جديد البانيه، کرويشيا و مقدونيه نيز عين کار را انجام داده بتواند. با وجود منفعت هايش، توسعۀ ناتو شايد نتواند مشکلات را که به آن مواجه است، حل نمايد.

ناتو، بزرگترين اتحاديۀ نظامي در تاريخ بشر، قرن بيست و يکم را با شکست و فرو ريختگي شروع نمود و در مورد اين تهديد ها و طرز بر خورد با آن، در بين رهبران اتحاد نظر وجود ندارد.

مشکلات و خطرهائيکه ناتو به آن مواجه است، در هيچ جاي ديگر واضح تر از افغانستان نيست. ۲۶ کشور عضو ناتو در حدود ۴۷ هزار عسکر شانرا در جهت کمک به حکومت افغانستان و شکست دادن طالبان و القاعده به آن کشور گسيل نموده اند.

اين تلاشها مخصوصاً در جنوب بخوبي پيش نرفته است. امريکائي ها عساکر بيشتري فرستاده و بيشترين تلفات را متقبل گرديده اند و برتانيه و کانادا نيز ضربه هاي محکمي را متحمل شده اند.

ديگر اعضاي ناتو وظيفۀ شانرا بطور کامل اداء ننموده اند. جرمني، فرانسه، هسپانيه و ايطاليه از فرستادن قواي بيشتر که به آن احتياج جدي احساس ميگردد، امتناع ورزيده اند و در مورد محل و چگونگي عمليات عساکر شان محدوديت هاي جدي ايرا مورد اجراء قرار داده اند.

فرانسه اخيراً وعده نموده عساکر بيشتر بفرستد. اين وضع، حالت اتحاديۀ دو طبقه ايرا بوجود آورده که بعضي از اعضا به خدمات خطرناکي داواطلب شده اند، اما ديگران عکس آنرا کرده اند.

رئيس جمهور بش را ميتوان از قسمت بيشتر آن ملامت دانست. بعد از حادثۀ يازدهم سپتمبر، اعضاي اتحاديه پيشنهاد کمک در افغانستان را نمودند، اما بش پا فشاري نمود که اين کار را تنها انجام دهد.

اما او بعداً تصميم گرفت که به کمک ضرورت دارد؛ و بعد از انکه منابع دست داشته اش را به عراق معطوف نمود، وظيفۀ بزرگ و خطير جنگ افغانستان را به ناتو سپرد.

رهبران اروپا نيز به اين نکته سهل انگاري نمودند که به ملت هايشان بفهمانند که افغانستان محض جنگ امريکا نيست. شکست دادن افراط گرا ها به امنيت اروپا نيز حياتيست.

مشکلات ناتو از افغانستان فراتر ميرود. هنوز هم بين قابليت هاي نظامي و مصارف امريکا و متحدين فرق مدهشي موجود است.

و رهبران اتحاديه تا بحال بطور جدي و مداوم در مسائل و آزمونهاي عمده، مانند عدم انتشار سلاح ذروي، امنيت انرژي و قوي شدن کشور چين را بحث نمايند.

در عين زمان، اتحاديه نتوانسته موافقه کند که در مورد روسيه چه راهي را در پيش گيرد. مخالفت آنکشور به الحاق احتمالي اوکراين و گرجستان به ناتو، در جلسۀ سران به بي اتفاقي و خفگي بيشتر سبب خواهد گرديد.

به ماسکو در مورد اينکه به ناتو کدام يکي از کشور ها ملحق شود نبايد حق ويتو داشته باشد. اما بش اسرار ميورزد که در مورد اوکراين و گرجستان در سال جاري تصميم اتخاذ گردد.

مجلۀ تايمز در مقاله اي تحت عنوان "فساد اداري در افغانستان باعث تشويش بيشتر شده است" مينويسد:

مسايل افغانستان در گردهم آئي سران دول عضو ناتو بروز چهار شنبه در بخارست در صدر فهرست آجندا قرار خواهد گرفت.

جنرال دان مکنيل قوماندان قواي ۴۳ هزار نفري عساکر ناتو در افغانستان در جهت کمک مبارزه با صعود فعاليت شورشيان در جنوب، خواهان قواي کمکي بيشتر شده است.

اما قوماندانان مقدم در جبهه همچنان ياد آور ميشوند که از افغانها که بنمايندگي شان در جنگ هستند توقع دارند کار های بيشتري انجام دهند.

يکي از آنها ميگويد واضحاً شکست دادن طالبان قسمت جزئي تشويشهاي ماست زیرا آنها نميتوانند ما را در ميدان نبرد شکست دهند.

آنها سبب رکود اقتصادي در آن کشور نيستند. آنچه به افغانستان ضربۀ کشنده زده است، فساد اداري و تجارت مواد مخدر است.

اين کاري نيست که ناتو بايد مداخله نمايد. اين کاريست که بايد حکومت آنرا حل کند. اقدامات نظامي در صورت بهترين نتيجه گيري هم، اقدام مؤقت پنداشته ميشود.

اگر افغانها به حکومت شان اعتماد نکنند، بهترين کوشش هاي ناتو بالاخره با شکست مواجه خواهد شد. چنانچه مؤسسۀ شفافيت بين المللي در سروي سال گذشته اش، افغانستان را از نگاه فساد اداري در جملۀ ۱۷۹ کشور جهان، در درجۀ ۱۷۲ قرار داد.

به همين سبب است که با وجود هزاران عسکر اضافي و مصرف مليارد ها دالر، شورشيان طالب روز بروز قويتر ميشوند.

XS
SM
MD
LG