لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان انتقال مشعل المپيک را در لندن اخلال کردند


مظاهره چياني که بخاطر سرکوبي مظاهرات تبت توسط چين خشمگين هستند، انتقال مشعل المپيک را در لندن مختل کردند.

امروز در غرب لندن وقتي يک احتجاج کننده بر مشعل المپيک چنگ زد، پوليس برتانيه و قواي امنيتي چين احتجاج کنندگان را محاصره نمودند.

ساير مظاهره چيان، که بعضي از آنها خود را به بيرق تبت پيچيده بودند، کوشش کردند مشعل را توسط آلۀ ضد حريق خاموش سازند.

پوليس ۲۵ نفر را، بشمول سه نفري که کوشش کردند بيک بس مربوط بمراسم در شمال غرب لندن سوار شوند، توقيف کرده است.

مظاهره چيان در محلي که قرار بود، فو يينگ، سفير چين در چايناتون لندن، مشعل را حمل کند، مقامات را مجبور ساختند مسير مشعل را تغير بدهند.

گوردن برون، صدر اعظم در حالي در پيشروي اقامتگاه اش در جادۀ دوننگDowning براي مدت کوتاهي از مشعل استقبال کرد، که مظاهره کنندگان طرفدار تبت در چند متري آن با پوليس تصادم نمودند.

XS
SM
MD
LG