لینک های دسترسی

رهبران کينيا در مذاکرات جهت در هم شکستن بن بست اشتراک کرده اند


مواي کيباکي، رئيس جمهور کينيا و ريلا اودينگا، رهبر مخالفين جهت در هم شکستن بن بست روي کابينۀ تقسيم قدرت، مذاکره ميکنند.

وسايل نشراتي کينيا ميگويد اين دو شخصيت امروز در حالي در دفتر رياست جمهوري مذاکره ميکنند که مشاورين عمدۀ شان در خارج دفتر منتظر هستند.

کابينه، نکتۀ مرکزي توافق تقسيم قدرت بمنظور خاتمه بخشيدن به بحران سياسي کينيا ميباشد.

بروز پنجشنبه، آقاي کيباکي و آقاي اودينگا گفتند روي يک کابنيۀ ۴۰ عضوي بتوافق رسيده اند و ترکيب آن بروز يکشنبه اعلام خواهد شد.

اما مخالفت هاي تازه وقتي ظهور کرد که حزب وحدت ملي رئيس جمهور و جنبش ديموکراتيک نارنجي فهرست هاي متفاوتي از وزراء را ارائه نمودند.

توافق تقسيم قدرت ماۀ فبروري از آقاي اودينگا خواستار ميشود که بحيث صدراعظم ايفاي وظيفه نمايد و عهده هاي کابينه بايد بطور مساويانه بين دو حزب تقسيم گردد.

XS
SM
MD
LG